Povabilo k sodelovanju v projektu Erasmus+ 2021/22 (Tenerife)

POVABILO K SODELOVANJU V  PROJEKTU ERASMUS+ KA1 »EMBRACING OPPORTUNITIES /SPREJEMAMO PRILOŽNOSTI« PROJEKTI UČNE MOBILNOSTI V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU za šolsko leto 2021/2022

 

Na podlagi Sklepa o izboru projektov v okviru programa Unije Erasmus+,  Razpis Erasmus+ 2019, Ključni ukrep 1: projekti učne  mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, bodo lahko naši dijaki in učitelji v dvoletnem projektu »EMBRACING OPPORTUNITIES /Sprejemamo priložnosti« opravljali praktično usposabljanje in izobraževanje v tujini.

V šolskem letu 2021/2022 bo na Tenerifih lahko sodelovalo 8 dijakov programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

NAMEN MOBILNOSTI

Opravljanje praktičnega usposabljanja, pridobitev ključnih oz. splošnih in strokovnih kompetenc z namenom boljše zaposljivosti na trgu dela.

CILJI MOBILNOSTI

Nadgradnja in razširitev poklicnih in jezikovnih znanj, krepitev socialnih veščin, krepitev in dvig samostojnosti, odgovornosti, samozavesti ter motiviranosti in razširjanje obzorij.

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI v šolskem letu 2021/2022

Mobilnost na Tenerifih  traja 2 tedne in bo potekala predvidoma od 3. do 17.9. 2021. Delovni jezik  je angleščina.

POGOJI ZA PRIJAVO NA PRVO MOBILNOST

Na voljo je 8 učnih mest za dijake programa Ekonomski tehnik (2., 3.in 4. letnik)  in Ekonomski tehnik PTI (5. letnik)

Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis  mora izpolnjevati naslednja pogoja:

 • ima slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. ima v njej prijavljeno stalno bivališče,
 •  v šolskem letu 2021/2022  je dijak/-inja 2., 3. ali 4. letnika programa Ekonomski tehnik oz. PTI (5. letnik).

PRIJAVA

Dijak/-inja izpolni:

 1.  Prijavnico (obrazec je v prilogi), ki  mora biti  izpolnjena v celoti in podpisana tudi s strani staršev) ;
 2.  Motivacijsko pismo in Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (www.europass.si).
 3. Prijavnica se odda v tiskani obliki koordinatorici in po elektronski pošti   do 7. 6. 2021  na e-naslov:   z oznako Erasmus+.
 4. Za motivacijsko pismo in Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku je rok oddaje do 11. 6. 2021.

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

KRITERIJI ZA IZBIRO

Izbor bo v skladu s kriteriji na podlagi dokazil opravila komisija, ki jo sestavljajo: koordinatorica projekta in  organizatorica praktičnega usposabljanja, razredniki, oddelčni učiteljski zbor. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni do 16. junija in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi.  Pred mobilnostjo bosta organizirana tudi dva informativna sestanka za starše.

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

 • katerih vedenje in odnos sta  primerna,
 • se zanimajo za svoje poklicno področje in izražajo močno motivacijo za izkušnjo mobilnosti,
 • bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu,
 • bodo predložili  izpolnjeno prijavo  s čim bolj kreativnim in inovativnim motivacijskim pismom,
 • so prizadevni, uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih,
 • imajo zadovoljivo znanje angleščine ali madžarščine,
 • so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih,
 • so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina),
 • so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela,
 • imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice,
 • bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini.

FINANČNA SREDSTVA

Sredstva Evropske komisije za izvedbo mobilnosti se črpajo iz odobrenega projekta po postavkah kot so določene za državo in v skladu z razpisom Erasmus+ za leto 2019.

S pomočjo  sredstev so dijaki upravičeni do  kritja  stroškov poti, nastanitve, zavarovanja, javnega prevoza, prehrane in oglede kulturno zgodovinskih znamenitosti.

OBVEZNOSTI DIJAKOV

Izbrani dijaki bodo morali pred mobilnostjo s pomočjo šole urediti potrebno dokumentacijo za tuje partnerje  Student Application Form ter podpisati Pogodbo o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA1 in Dogovor o praktičnem usposabljanju.

Pogodba je zavezujoča in v njej so natančno definirane obveznosti vseh udeleženih v projektu, torej obveznosti dijaka pred, med in po mobilnosti,  šole in partnerske organizacije v tujini. Podrobnosti pred podpisom pogodbe o sodelovanju v projektu razjasnimo na sestanku s starši.

POTRDILO/CERTIFICATE

Vsak dijak/-inja si z opravljanjem prakse v tujini pridobi evropski dokument Europass Mobility, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal  in znanja, ki jih je pridobil. Dokument je dobro priporočilo pri iskanju dela in nadaljevanju študija.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini na podlagi potrdila delodajalca  šola prizna za posamezne ure za interesne dejavnosti v skladu s predmetnikom programa Ekonomski tehnik.

Prav tako se  v Prilogi k zaključnemu spričevalu poklicne mature  navede ta mobilnost in tema.  

DODATNE INFORMACIJE

 Najpomembnejša je predvsem vaša motivacija, kar pomeni, da predložite ustrezno izpolnjeno dokumentacijo, ko jo potrebujemo. O vsem boste pravočasno obveščeni po e-pošti, zato jo je potrebno redno prebirati. Vaše sodelovanje je zelo pomembno, kar pomeni, da se pravočasno odzivate na e-pošto in navodila koordinatorice projekta.

Za dodatne informacije in pojasnila pa se obrnite na koordinatorico projekta mobilnosti Erasmus+ KA1, Lučko Bačič; T: 574 2 517, E: .

 

Koordinatorica projekta
Lučka Bačič


Priloge:

Comments are closed.