Svet zavoda

Svet DSŠ Lendava sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (od tega en predstavnik madžarske samoupravne narodne skupnosti), pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost dijakov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Sestava sveta zavoda v šolskem letu 2023/24:

Ime in priimek predstavnik
Rahela Hojnik Kelenc ustanovitelja Vlade RS
Luka Car soustanovitelja PMSNS
Petra Peček lokalne skupnosti
Andrej Vöröš staršev
Sandra Ferencek Barbarič staršev
Igor Kolenko staršev
Črtomir Kelenc dijakov
Natalija Pavoševič Žoldoš delavcev, predsednica
Slavko Režonja delavcev, namestnik predsednice
Anna Dancs delavcev
Marija Polanec delavcev
Štefan Banfi delavcev

Priloge

Comments are closed.