Svet zavoda

Svet DSŠ Lendava sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (od tega en predstavnik madžarske samoupravne narodne skupnosti), pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost dijakov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Sestava sveta zavoda v šolskem letu 2022/23:

Ime in priimek predstavnik
* ustanovitelja Vlade RS
Brigita Klujber Varga soustanovitelja PMSNS
Vesna Marton lokalne skupnosti
Andrej Vöröš staršev
Sofija Gavrilovič staršev
Črtomir Kelenc dijakov
Natalija Pavoševič Žoldoš delavcev, predsednica
Anna Dancs delavcev
Slavko Režonja delavcev

* še ni imenovan

Priloge

Comments are closed.