Svet zavoda

Svet DSŠ Lendava sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (od tega en predstavnik madžarske samoupravne narodne skupnosti), pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost dijakov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Sestava sveta zavoda v šolskem letu 2021/22:

Ime in priimek predstavnik
Bojan Hozjan ustanovitelja Vlade RS
Brigita Klujber Varga soustanovitelja PMSNS
Vesna Marton lokalne skupnosti
Sandra Feher staršev
Sofija Gavrilovič staršev
Natalija Gojnik staršev
Črtomir Kelenc dijakov
Jure Vuk dijakov
Sandra Sabo delavcev, predsednica
Brigita Laj delavcev, namestnica predsednice
Anna Dancs delavcev
Marija Polanec delavcev
Slavko Režonja delavcev

Priloge

Comments are closed.