Izvedbeni šolski koledar

IZVEDBENI ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
2021/2022-es TANÉV ISKOLANAPTÁRA

1. Splošne določbe

Ta izvedbeni šolski koledar je izdelan na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št.30/18,9/20in67/21) in na osnovi podrobnejših navodil Ministrstva za šolstvo in šport o šolskem koledarju za šolsko leto 2021/2022 (https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-srednje-sole/ ).

2. Šolsko leto

Šolsko leto 2021/2022 se prične 1. septembra 2021 in konča 31. avgusta 2022. Deli se na dve ocenjevalni obdobji.

3. Pouk

Pouk traja od 1. septembra 2021 do 24. junija 2022 razen za zaključne letnike, ki končajo pouk 20. maja 2022.

 • 1. ocenjevalno obdobje traja od 01.09.2021 do 14.01.2022,
 • 2. ocenjevalno obdobje od 17.01.2022 do 23.06.2022,
  • za zaključne letnike od 17.01.2022 do 20.05.2022.

23. maj 2022 – podelitev letnih spričeval za zaključne letnike.
24. junij 2022 – podelitev letnih spričeval za ostale letnike.

Priprave na SM, PM in ZI so od 24. do 27. maja 2022.

Ocenjevalne konference:

 1. Po prvem ocenjevalnem obdobju: 14. januar 2022 ob 13.30 uri
 2. Po drugem ocenjevalnem obdobju: 22. junij 2022 ob 14.30 uri
  • za zaključne letnike: 20. maj 2022 ob 14.30 uri

4. Trajanje in razporeditev počitnic v šolskem letu

 1. Jesenske počitnice trajajo: od 25. oktobra 2021 do 29. oktobra 2021.
  Začetek pouka je v torek, 2. novembra 2021.
 2. Novoletne počitnice trajajo: od 27. decembra 2021 do 31. decembra 2021.
  Začetek pouka je v ponedeljek, 3. januarja 2022.
 3. Zimske počitnice trajajo: od 28. februarja 2022 do 4. marec 2022.
  Začetek pouka je v ponedeljek, 7. marca 2022.
 4. Prvomajske počitnice trajajo: od 28. aprila 2022 do 29. aprila 2022.
  Začetek pouka je torek, 3. maja 2022.
 5. Poletne šolske počitnice za dijake trajajo od ponedeljka, 27. junija do 31. avgusta 2022.

5. Pouka prosti dnevi

so razen šolskih počitnic še z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, dan šole in en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov.

ponedeljek, 1.11.2021 dan spomina na mrtve
petek, 24.12.2021 dan šole, pouka prosti dan za dijake*
ponedeljek, 7. februar 2022 pouka prosti dan
ponedeljek, 18. april 2022 velikonočni ponedeljek
ponedeljek, 2. maj 2022 praznik dela

* strokovna ekskurzija za učitelje 7.5.2022

6. Proslave in prireditve

6. september 2021 sprejem dijakov prvih letnikov
22. december 2021 dan odprtih vrat
23. december 2021 prireditev ob koncu leta in dnevu samostojnosti in enotnosti
4. februar 2022 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
15. marec 2022 proslava ob madžarskem nacionalnem prazniku
20. maj 2022 slovo od zaključnih letnikov, ples
24. junij 2022 proslava ob podelitvi spričeval in dnevu državnosti
11. julij 2022 proslava ob podelitvi maturitetnih spričeval splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita

7. Rokovnik izpitov

Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti

Predmetni izpit, s katerim dijak izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote

 • v predzadnjem letniku v času spomladanskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov predvidoma od 30. junija do 4. julija 2022 ter v času jesenskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov od 16. do 19. avgusta 2022,
 • v zaključnem letniku: od 24. do 27. maja 2022.

Predmetni izpiti za hitrejše napredovanje in prepis v drugi izobraževalni program se opravljajo po dogovoru in z dovoljenjem ravnatelja.

Dopolnilni in popravni izpiti

Spomladanski rok Jesenski rok Zimski rok za popravne izpite
od 30. junija do 4. julija 2022 od 16. do 19. avgusta 2022 od 21. do 25. februarja 2022

Ravnatelj lahko dijakom iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne izpitne roke. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje učiteljskega zbora in/ali učitelja določenega predmeta/modula oziroma razrednika.

Če dijak opravlja popravni ali dopolnilni izpit iz istega predmeta na spomladanskem in jesenskem roku in ga ne opravi, nima več pravice do izrednega roka. Do izrednega roka je upravičen le v primeru, če iz opravičljivih razlogov ni mogel pristopiti k izpitu v spomladanskem in/ali jesenskem roku.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE 2021/22

Dan Datum (2022) Aktivnosti
torek 1. 2. ZAČETEK POKLICNE MATURE –
zimski izpitni rok
ponedeljek 7. 3. SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
sreda 4. 5. Splošna matura, slovenščina (italijanščina, madžarščina) – ESEJ
sobota 28. 5. ZAČETEK SPLOŠNE in POKLICNE MATURE – spomladanski izpitni rok
ponedeljek 13. 6. ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV
(rezerva 4. in11. 6.)
sreda 6. 7. SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na spomladanskem izpitnem roku
ponedeljek 11. 7. SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri splošni mature na spomladanskem izpitnem roku
sreda 24. 8. ZAČETEK SPLOŠNE in POKLICNE MATURE – jesenski izpitni rok
petek 9. 9. SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri poklicni mature na jesenskem izpitnem roku
petek 16. 9. SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri splošni maturi na jesenskem izpitnem roku

Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2022; v soboto, 12.3.2022, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus pri SM iz tujih jezikov, pri PM iz 3. predmeta (tuji jezik in matematika).

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 2021/22

Dan Datum (2022) Aktivnost
četrtek 3. 2. slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
ponedeljek 6. 6. slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)
torek 23. 8. slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

Datume za preostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šola v koledarju zaključnega izpita.

8. Roditeljski sestanki in govorilne ure

Skupni roditeljski sestanki

 • 16. september 2021 ob 16.30
 • 20. januar 2022 ob 16.30
 • 21. april 2022 ob 16.30

Skupne govorilne ure:

 • 23. november 2021 ob 16.30
 • 14. april 2022 zaključni letniki ob 16.30
 • 19. maj 2022 ostali ob 16.30

Ravnateljica:
Silvija Hajdinjak Prendl