Splošna matura

Splošno

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in nadaljevanje študija na univerzi. Zato je hkrati končni in nadaljevalni izpit, ki ureja prehod med gimnazijo in univerzo tako, kakor je večinoma uveljavljeno v šolstvu evropskih držav.

Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji: hkrati, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih.

Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo, da so dosegli standarde znanja, ki so določeni s cilji gimnazijskega programa ali programa maturitetnega tečaja.

Splošno maturo lahko opravljajo le kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik gimnazije ali maturitetni tečaj, in tisti, ki so se izobraževali v tujini in katerih spričevalo ustreza pogojem za prijavo k splošni maturi ter kandidati, ki so ali bodo v letu, ko jo opravljajo, dopolnili najmanj 21 let, in to ne da bi izpolnjevali prej naštete pogoje.

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa podzakonski akti.

Akti Ministrstva za šolstvo in šport:
Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
 

Akti Državne komisije za splošno maturo
Pravilnik za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi
Pravilnik za izvajanje vaj pri geografiji
Pravilnik za izvedbo internega dela splošne mature pri predmetu zgodovina
Več si lahko preberete na spletni strani Državnega izpitnega centra.


Maturitetni koledar

Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku določi Republiška maturitetna komisija ob soglasju ministra za šolstvo in šport. Objavi jih najkasneje šestdeset dni pred začetkom mature v spomladanskem in jesenskem roku. V maturitetnem koledarju so vsi najpomembnejši datumi za izvedbo mature v letošnjem šolskem letu.

Koledar splošne mature si oglejte tukaj.


Predprijava, prijava in odjava od mature

Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja ali maturitetni oziroma poklicni tečaj. Ob prijavi mora kandidat navesti pravilne podatke.

Predprijava k maturi poteka na šoli, ki jo obiskuje dijak. Dijaki izpolnijo obrazec in ga najkasneje do 15. 11. 2023 oddajo tajnici ŠMK SM.

Predprijava k maturi je temelj za pripravo predmaturitetnih preizkusov, hkrati pa je tudi priprava podatkov na maturo.

V šolskem letu 2023/24 bomo predmaturitetni preizkus izpeljali iz matematike. Datum izvedbe predmaturitetnega preizkusa je 9. 3. 2024. Namen predmaturitetnega preizkusa je v seznanitvi kandidatov z maturitetnim izpitnim redom, maturitetnimi obrazci, listi za odgovore, ocenjevalnimi obrazci, šiframi kandidatov, ocenjevanjem na maturi …

Prijava k maturi poteka na šoli, na kateri bo dijak opravljal maturo. Kandidat se prijavi k maturi s prijavnico (DZS 1,220) najkasneje do 30. 3. 2024, to je 60 dni pred začetkom spomladanskega roka mature. Rok za prijavo na jesenski izpitni rok splošne mature najkasneje do 12. 7. 2024.

Kandidat mora poleg prijave na maturo obvezno priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature.

ODJAVA OD MATURE

Kandidat, ki nima dokazil, da izpolnjuje pogoje za opravljanje mature, nima pravice do pristopa k maturi.  Kandidat lahko pisno prekliče prijavo k maturi.

OBRAZCI za kandidate:


Opravljanje mature

PISNI IN USTNI IZPIT

Pisni izpit iz istega predmeta opravljajo vsi kandidati istega dne z začetkom ob 9. uri. Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita največ 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki jo pred izpitom položi na mizo.

V izpitni prostor sme kandidat prinesti le dovoljene pripomočke in osebni dokument. Ostalo pusti v garderobni omarici.

Pisni izpit je anonimen in opremljen s šifro kandidata, točkujejo pa jih zunanji ocenjevalci. Pisni izpiti za različne predmete trajajo od 120 do 240 minut. V času pisanja pisnega dela izpita kandidati ne smejo zapustiti izpitnega prostora prvih 30 minut in zadnjih 15 minut trajanja izpita. Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora izpitno gradivo oddati. Med odmori kandidati ne smejo zapuščati šolskega območja.

Kandidat ima poleg pisnega izpita tudi ustni izpit pri slovenščini ali madžarščini, matematiki, tujih jezikih, slovenščini kot drugem jeziku na NMO v Prekmurju in madžarščini kot drugem jeziku na NMO v Prekmurju. Razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni deski najmanj tri dni pred začetkom ustnih izpitov.

Ustni izpiti potekajo pred šolskimi izpitnimi komisijami. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki dijaka tudi poučuje. Kandidat lahko opravlja na dan, ko ni pisnega izpita, največ dva ustna izpita. Ustnemu izpitu prisostvujejo izpraševalec in dva člana komisije. Ustni izpit traja do 20 minut, kandidat pa ima pravico do 15 minutne priprave na ustni izpit. Kandidat sam izbere izpitni listek in ima pravico enkrat zamenjati izpitni list z ustnimi vprašanji. Zamenjava ne vpliva na oceno. Kandidat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita.

KRŠITVE IN UKREPI

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,
 • posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,
 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,
 • uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • motenje poteka izpita,
 • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,
 • predložitev dela drugega kandidata,
 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,
 • zamenjava identitete kandidata.

Za kršitve kandidatov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin,
 • prekinitev reševanja izpitne pole,
 • prekinitev dela izpita,
 • prekinitev izpita,
 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature.

V primeru prekinitve se izpitna pola, del izpita ali izpit oceni z nič točkami. V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite splošne mature.

POSTOPEK IZREKANJA UKREPOV

Ukrepi se praviloma stopnjujejo.

Opomin izreče nadzorni učitelj, tako da to zapiše v zapisnik o poteku izpita.

O prekinitvi reševanja izpitne pole, prekinitvi dela izpita, prekinitvi izpita in razveljavitvi vseh opravljenih delov izpita odloči šolska maturitetna komisija.

V primeru ugotovljene kršitve nadzorni učitelj nemudoma obvesti predsednika šolske maturitetne komisije, ki ugotovi dejansko stanje.

O ukrepu odloči šolska maturitetna komisija takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Zoper sklep je dovoljena pritožba na Državno komisijo v treh dneh po prejemu sklepa. Državna komisija o pritožbi odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe.

Če nadzorni učitelj prekine izpit, naroči kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita.

Šolska maturitetna komisija o vseh ukrepih zoper kršitelje obvesti Državno izpitno komisijo.

Kandidatu, ki ne spoštuje pravil maturitetnega izpita reda, se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin, če ne upošteva oziroma krši pravila izpitnega reda, moti potek pisnega ali ustnega dela izpita,
 • prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega dela, če kljub izrečenemu opominu nadaljuje s kršitvijo ali pa ponovno krši izpitni red,
 • prepoved opravljanja izpita oziroma nadaljevanje izpita, če se ga zaloti pri uporabi nedovoljenih sredstev in pripomočkov ali metod pri izpitu.

SEMINARSKE NALOGE IN LABORATORIJSKE VAJE

Seminarske naloge in laboratorijske vaje za spomladanski rok mature morajo kandidati oddati najkasneje do 18. 4. 2024 na šoli.

Uspeh, dosežen pri seminarskih nalogah in laboratorijskih vajah je trajen.


Plačilo maturitetnih izpitov

Cena

Cena maturitetnega izpita pri splošni maturi je 24,00 EUR oziroma 120,00 EUR za splošno maturo (pet predmetov).

Plačniki

V skladu s 30. členom Pravilnika o splošni maturi (Ur. l. RS št. 29/08) maturitetne izpite plačajo

 • kandidati, ki nimajo statusa dijaka in
 • kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki« (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. l. RS št. 15/03).

Način plačila

Kandidat nakaže znesek s plačilnim nalogom na naslov Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, na transakcijski račun številka 01100-6030632914, referenca 00 34814, in dopiše svojo enotno matično številko občana. Na plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita.

Rok plačila

Kandidat mora ob prijavi priložiti dokazilo o plačilu izpitov tajniku šolske maturitetne komisije, in sicer

 • za spomladanski izpitni rok najkasneje do 30. 3. 2024 in
 • za jesenski izpitni rok najkasneje do 12. 7. 2024.

Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi izpitni rok splošne mature ni možen.

Izjeme

Kandidat je lahko oproščen plačila izpita splošne mature, če za to zaprosi Državni izpiti center in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči. Kandidat lahko uveljavlja pravico najkasneje do roka prijave v posameznem izpitnem roku splošne mature.

Vračilo zneska

Če kandidat pravočasno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, t.j. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega izpitnega roka in jesenskega izpitnega roka splošne mature, ima pravico do vračila vplačanega zneska.

V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 EUR za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/maturitetnega izpita.

Kandidat lahko uveljavlja pravico do vračila zneska do objave rezultatov v posameznem izpitnem roku splošne mature.

Navodilo za izpolnjevanje plačilnega naloga:

RIC položnica


Objava rezultatov mature

Državni izpitni center bo kandidatom, ki bodo opravljali splošno maturo, omogočil vpogled v njihove rezultate preko spletnih strani RIC-a. Rezultati bodo objavljeni na spletu tisti dan, ko bodo rezultate prejele tudi srednje šole, to je 11. 7. 2024 v spomladanskem roku in 17. 9. 2024 v jesenskem roku. Rezultati bodo na spletu dostopni od 7. ure zjutraj.

Maturitetno spričevalo lahko prejmete v tajništvu ŠMK SM šole v času uradnih ur.

Spletni naslov za dostop do rezultatov splošne mature je: https://matura.ric.si

Pri vstopu v spletno mesto kandidat vpiše svoj EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi kandidatov (šifra – nalepka desno zgoraj). Če vpiše pravilni EMŠO in izpitno šifro, se mu po potrditvi ukaza Prijavi izpišejo njegovi dosežki pri opravljanju splošne mature.

 • Uporabniško ime: EMŠO kandidata
 • Geslo: Šifra – na nalepki kandidata, ki jo prejme kandidat med opravljanjem mature

Maturitetna spričevala prejmejo kandidati, ki bodo uspešno opravili splošno maturo v celoti in tisti, ki bodo opravili popravne izpite na splošno maturi. Vsi kandidati se bodo ob prejemu spričevala podpisali v Knjigo maturantov. Vsi ostali kandidati, ki ne bodo uspešno opravili mature in tisti, ki so opravljali 5. predmet ali izpite za izboljšanje, prejmejo obvestilo o uspehu.


Vpogled v izpitno dokumentacijo

E-vpogledi v izpitno dokumentacijo bodo objavljeni naknadno na RIC-evi spletni strani.

Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.

Ugovor na način izračuna izpitne ocene

Naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM) obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene. Zahtevi mora priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 6,00 EUR za en maturitetni predmet.

V tem postopku se na podlagi navedb kandidata v ugovoru in v skladu z navodili DK SM preveri, ali so bile ocenjene vse naloge oziroma vsi deli izpita, ali so bili vsi seštevki točk pravilno izračunani, ali so vsi podatki pravilno vneseni, prepisani oz. preneseni v računalniško bazo podatkov, ali so bile upoštevane morebitne prilagoditve ocenjevanja ter ali je kandidat glede na doseženo število točk in potrjene meje med ocenami dobil ustrezno oceno.

V postopku se ne pregledujejo izpitne pole kandidata in se ne preverja pravilnost ocenjevanja (v postopku ne sodelujejo izvedenci za posamezne predmete splošne mature).

Postopek izvede Državni izpitni center in svoje ugotovitve posreduje DK SM, ki odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. Če je ugovor utemeljen, se določi nova ocena in kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Odločitev DK SM je dokončna.

Ugovor na oceno

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži na DK SM obrazložen pisni ugovor na oceno, če meni, da ni bil ocenjen v skladu z veljavnimi navodili za ocenjevanje in točkovnikom. Kandidat mora ugovoru priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 33,00 EUR za en maturitetni predmet.

V tem postopku izvedenec pregleda dokumentacijo kandidata, ki je vložil ugovor (vse naloge oz. vse izpitne pole kandidata), preveri pravilnost ocenjevanja in poda izvedensko mnenje. DK SM pregleda dokumentacijo kandidata in potrdi izvedensko mnenje. Na podlagi potrjenega mnenja Državni izpitni center pripravi ponovni izračun izpitne ocene. Če je ponovno izračunana ocena višja od prvotno dodeljene, sprejme DK SM sklep o utemeljenosti ugovora in določi novo oceno, kandidatu pa se vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Če je ponovno izračunana ocena enaka ali nižja od prvotno dodeljene, se ugovor zavrne. DK SM odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. Odločitev DK SM je dokončna.

Pavšalni znesek za stroške ugovora v višini 6,00 EUR v primeru ugovora na način izračuna ocene oz. 33,00 EUR v primeru ugovora na oceno se s plačilnim nalogom nakaže na naslov:

Državni izpitni center
Ob železnici 16
1000 Ljubljana

na št. transakcijskega računa SI56 0110 0603 0632 914, referenca 00 3660871. V plačilnem nalogu se navede vrsto ugovora.

Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kandidat kljub pozivu v roku osmih dni od prejema poziva ugovora ne dopolni, DK SM njegov ugovor zavrže.


Kontakt

Predsednica ŠMK SM
Silvija Hajdinjak Prendl
(02) 574 25 11

 
Tajnica ŠMK SM
Silvija Kolarič
(02) 574 25 38

Uradne ure: v sredo od 9.55 do 10.40 (v pisarni šolske maturitetne komisije)

Comments are closed.