Izdajanje nadomestnih listin

Šola izda nadomestno javno listino v skladu s 36. členom Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99, 108/99, 97/06 in 59/12) v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.

Obrazci nadomestnih javnih listin v srednješolskem izobraževanju so:

  • obrazec izpisa iz evidence za letno spričevalo ali obvestilo o uspehu,
  • obrazec izpisa iz evidence za obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja in
  • obrazec izpisa iz evidence za spričevalo o zaključku izobraževanja.

Postopek za izdajo nadomestne javne listine

1.

Imetnik, ki izgubi javno listino, odda osebno v tajništvu šole ali po elektronski pošti izpolnjeno vlogo (izjavo) za izdajo nadomestne javne listine, ki je priloga teh navodil.

2.

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10) plača vlagatelj upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 EUR za vsako nadomestno listino. Plačilo upravne takse se izvrši z obrazcem UPN, ki ga prejme v računovodstvu šole.

3.

Vlagatelj mora v skladu s cenikom DSŠ Lendava plačati tudi stroške izdaje izpisa iz evidence.  Plačilo stroškov se izvrši z obrazcem UPN, ki ga prejme v računovodstvu šole.

Izpis iz evidence Cena*
Za izpis izgubljenega spričevala ali obvestila o
uspehu, starega do pet let
10,43 €
Za izpis izgubljenega spričevala ali obvestila o
uspehu, starejšega od pet let
20,86 €
Za izdajo sklepa o verodostojnosti izdanih
javnih listin
10,43 €

*Cene so bile potrjene na 15. seji strokovnega kolegija Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije dne 3.10.2006 in na seji Sveta šole dne 1.10.2014.

4.

Po predložitvi vloge (izjave), potrdila o plačilu upravne takse in stroškov izdaje izpisa iz
evidence šola najkasneje v 7 delovnih dneh od prejema vloge izda izpis iz evidence, ki ga
vlagatelj osebno dvigne v tajništvu šole.
V primeru, da vlagatelj ne more dvigniti osebno izpisa iz evidence, mora za to pisno pooblastiti drugo osebo.
V primeru, da vlagatelj želi prejeti izpis iz evidence po pošti, mora za to pisno zaprositi šolo in plačati stroške pošiljanja po pošti.

5.

Morebitne dodatne informacije dobite v tajništvu šole na tel. št. 02/574-25-10.

Ravnateljica:
Silvija Hajdinjak Prendl


Priloga

Vloga za izdajo nadomestne listine

Comments are closed.