Poklicna matura

Splošno

Poklicna matura je državni izpit.

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela,in sicer:

 1. predmet: slovenščina/madžarščina
 2. temeljni strokovno-teoretični predmet (GOSPODARSTVO – vzgojno-izobraževalni program ekonomski tehnik in ekonomski tehnik-PTI; STROJNIŠTVO – vzgojno-izobraževalni program strojni tehnik in strojni tehnik – PTI; KEMIJA – vzgojno-izobraževalni program kemijski tehnik; MEHATRONIKA – vzgojno-izobraževalni program tehnik mehatronike-PTI)
 3. tuji jezik ali matematika
 4. izdelek oziroma storitev in zagovor

Kandidati opravljajo maturo pod enakimi pogoji.

Kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili v izobraževalne programe usmerjeni z odločbo o usmeritvi, v utemeljenih primerih (poškodbe, bolezen) pa tudi drugim kandidatom, se lahko, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, prilagodi način opravljanja mature in način ocenjevanja znanja.

Akti Ministrstva za šolstvo in šport:

Maturitetni koledar

Koledar poklicne mature si oglejte tukaj.

 

Predprijava, prijava in odjava od mature

Kandidat odda predprijavo in prijavo k poklicni maturi na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno končal ustrezni program.

Kandidat odda predprijavo k poklicni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu, prijavo za spomladanski izpitni rok najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature, prijavo za jesenski izpitni rok najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov poklicne mature spomladanskega izpitnega roka, prijavo za zimski izpitni rok pa najkasneje 60 dni pred začetkom opravljanja poklicne mature v zimskem izpitnem roku.

Kandidat mora poleg prijave na poklicno maturo obvezno priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature.

Kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje poklicne mature, se najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka na šoli pisno odjavi.

 

Opravljanje mature

Pisni in ustni izpit

Pisni izpit iz istega predmeta opravljajo vsi kandidati istega dne z začetkom ob 9. uri. Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita največ 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki jo pred izpitom položi na mizo.
V izpitni prostor sme kandidat prinesti le dovoljene pripomočke in osebni dokument. Ostalo pusti v garderobni omarici.

Pisni izpit je anonimen in opremljen s šifro kandidata. Pisni izpiti za različne predmete trajajo najmanj 90 minut in največ 120 minut. V času pisanja pisnega dela izpita kandidati ne smejo zapustiti izpitnega prostora prvih 30 minut in zadnjih 15 minut trajanja izpita. Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora izpitno gradivo oddati. Med odmori kandidati ne smejo zapuščati šolskega območja.

Kandidat ima poleg pisnega izpita tudi ustni izpit pri slovenščini ali madžarščini, matematiki, tujih jezikih in 2. predmetu. Pri 4. predmetu ima samo ustni izpit.

Ustni izpiti potekajo pred šolskimi izpitnimi komisijami. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki dijaka tudi poučuje v zaključnem letniku. Ustni izpit traja do 20 minut, kandidat pa ima pravico do 15 minutne priprave na ustni izpit. Kandidat sam izbere izpitni listek in ima pravico enkrat zamenjati izpitni list z ustnimi vprašanji. Zamenjava ne vpliva na oceno. Pri 4. predmetu ustni zagovor s predstavitvijo izdelka traja največ 20 minut. Kandidat odgovarja na vprašanja brez priprave. Kandidat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita.

Kršitve in ukrepi

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,
 • posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,
 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,
 • uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • motenje poteka izpita,
 • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,
 • predložitev dela drugega kandidata,
 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,
 • zamenjava identitete kandidata.

Za kršitve kandidatov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin,
 • prekinitev reševanja izpitne pole,
 • prekinitev dela izpita,
 • prekinitev izpita,
 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature.

Postopek izrekanja ukrepov

Ukrepi se praviloma stopnjujejo.

Opomin izreče nadzorni učitelj oziroma mentor, ostale ukrepe pa šolska maturitetna komisija.

V primeru ugotovljene kršitve nadzorni učitelj oziroma mentor nemudoma obvesti predsednika šolske maturitetne komisije, ki ugotovi dejansko stanje.

O ukrepu odloči šolska maturitetna komisija takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Zoper sklep šolske maturitetne komisije lahko kandidat v treh dneh po prejemu sklepa vloži zahtevo za varstvo pravic. O zahtevi odloči Komisija za varstvo pravic iz 80. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v 30 dneh po prejemu zahteve.

Če nadzorni učitelj oziroma mentor prekine izpit, naroči kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita.

Šolska maturitetna komisija o vseh ukrepih obvesti Državno komisijo.

 

Objava rezultatov mature

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo v prostorih Dvojezične srednje šole Lendava, in sicer 5. julija 2023 v spomladanskem izpitnem roku in 8. septembra 2023 v jesenskem izpitnem roku, o čemer jih obvesti tajnica Šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.  

Kandidati, ki so poklicno maturo uspešno opravili, prejmejo:

 • Spričevalo o poklicni maturi
 • Obvestilo o uspehu na poklicni maturi
 • Europass prilogo k spričevalu (je dokument, ki opisuje srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje. Omogoča lažje priznavanje in vrednotenje pridobljenih kvalifikacij doma in v tujini)
 • Certifikat o znanju tujega jezika (velja za kandidate, ki kot 3. predmet opravljajo tuji jezik in dosežejo zahtevano število točk za prejem certifikata)

 

Vpogled v izpitno dokumentacijo

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu šola omogoči vpogled v:

 • izpitno dokumentacijo (izpitne pole, list za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje),
 • način izračuna izpitne ocene.

Na podlagi vloge kandidata šola pripravi razpored vpogledov v skladu s koledarjem poklicne mature in o tem obvesti kandidata. Pri vpogledu je poleg kandidata lahko prisotna še ena oseba, ki praviloma ni učitelj na šoli, kjer je kandidat opravljal poklicno maturo.

Šola za vpogled pripravi fotokopijo dokumentacije pisnega izpita, ki jo po opravljenem vpogledu uniči.

PISNI UGOVOR

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu vloži na šolsko maturitetno komisijo obrazložen pisni ugovor na oceno ali način izračuna izpitne ocene.

Šolska maturitetna komisija odloči o ugovoru na način izračuna izpitne ocene na podlagi pregleda izpitne dokumentacije v 15 dneh po prejemu vloge.

Šolska maturitetna komisija odloči o ugovoru kandidata na oceno na podlagi mnenja komisije za ugovore, ki jo imenuje predsednik šolske maturitetne komisije v 15 dneh po prejemu vloge.

Če je ugovor upravičen, se ocena popravi.

Odločitev šolske maturitetne komisije je dokončna. Pri tem lahko prvotno oceno pri predmetu potrdi ali jo poviša v skladu z doseženim številom odstotnih točk.

 

Kontakt

Predsednica ŠMK PM

Tajnica ŠMK PM

Uradne ure: v četrtek od 11.00 do 12.00

Comments are closed.