Poklicna matura

 

SPLOŠNO

 

Poklicna matura je državni izpit.

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela,in sicer:

 1. predmet: slovenščina/madžarščina
 2. temeljni strokovno-teoretični predmet (GOSPODARSTVO – vzgojno-izobraževalni program ekonomski tehnik in ekonomski tehnik-PTI; STROJNIŠTVO – vzgojno-izobraževalni program strojni tehnik in strojni tehnik – PTI; MEHATRONIKA – vzgojno – izobraževalni program tehnik mehatronike-PTI)
 3. tuj jezik ali matematika
 4. izdelek oziroma storitev in zagovor

Kandidati opravljajo maturo pod enakimi pogoji.

Kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili v izobraževalne programe usmerjeni z odločbo o usmeritvi, v utemeljenih primerih (poškodbe, bolezen) pa tudi drugim kandidatom, se lahko, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, prilagodi način opravljanja mature in način ocenjevanja znanja.

Akti Ministrstva za šolstvo in šport:

 

MATURITETNI KOLEDAR

 

Koledar poklicne mature si oglejte tukaj.

 

PREDPRIJAVA, PRIJAVA IN ODJAVA OD MATURE

 

Kandidat odda predprijavo in prijavo k poklicni maturi na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno končal ustrezni program.

Kandidat odda predprijavo k poklicni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu, prijavo za spomladanski izpitni rok najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature, prijavo za jesenski izpitni rok najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov poklicne mature spomladanskega izpitnega roka, prijavo za zimski izpitni rok pa najkasneje 60 dni pred začetkom opravljanja poklicne mature v zimskem izpitnem roku.

Kandidat mora poleg prijave na poklicno maturo obvezno priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature.

Kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje poklicne mature, se najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka na šoli pisno odjavi.

 

OPRAVLJANJE MATURE

 

Pisni in ustni izpit

Pisni izpit iz istega predmeta opravljajo vsi kandidati istega dne z začetkom ob 9. uri. Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita največ 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki jo pred izpitom položi na mizo.
V izpitni prostor sme kandidat prinesti le dovoljene pripomočke in osebni dokument. Ostalo pusti v garderobni omarici.

Pisni izpit je anonimen in opremljen s šifro kandidata. Pisni izpiti za različne predmete trajajo najmanj 90 minut in največ 120 minut. V času pisanja pisnega dela izpita kandidati ne smejo zapustiti izpitnega prostora prvih 30 minut in zadnjih 15 minut trajanja izpita. Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora izpitno gradivo oddati. Med odmori kandidati ne smejo zapuščati šolskega območja.

Kandidat ima poleg pisnega izpita tudi ustni izpit pri slovenščini ali madžarščini, matematiki, tujih jezikih in 2. predmetu. Pri 4. predmetu ima samo ustni izpit. Razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni deski najmanj tri dni pred začetkom ustnih izpitov.

Ustni izpiti potekajo pred šolskimi izpitnimi komisijami. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki dijaka tudi poučuje v zaključnem letniku. Ustni izpit traja do 20 minut, kandidat pa ima pravico do 15 minutne priprave na ustni izpit. Kandidat sam izbere izpitni listek in ima pravico enkrat zamenjati izpitni list z ustnimi vprašanji. Zamenjava ne vpliva na oceno. Pri 4. predmetu ustni zagovor s predstavitvijo izdelka traja največ 20 minut. Kandidat odgovarja na vprašanja brez priprave. Kandidat do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita.

Kršitve in ukrepi

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,
 • posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,
 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,
 • uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • motenje poteka izpita,
 • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,
 • predložitev dela drugega kandidata,
 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,
 • zamenjava identitete kandidata.

Za kršitve kandidatov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin,
 • prekinitev reševanja izpitne pole,
 • prekinitev dela izpita,
 • prekinitev izpita,
 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature.

Postopek izrekanja ukrepov

Ukrepi se praviloma stopnjujejo.

Opomin izreče nadzorni učitelj oziroma mentor, ostale ukrepe pa šolska maturitetna komisija.

V primeru ugotovljene kršitve nadzorni učitelj oziroma mentor nemudoma obvesti predsednika šolske maturitetne komisije, ki ugotovi dejansko stanje.

O ukrepu odloči šolska maturitetna komisija takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Zoper sklep šolske maturitetne komisije lahko kandidat v treh dneh po prejemu sklepa vloži zahtevo za varstvo pravic. O zahtevi odloči Komisija za varstvo pravic iz 80. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v 30 dneh po prejemu zahteve.

Če nadzorni učitelj oziroma mentor prekine izpit, naroči kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita.

Šolska maturitetna komisija o vseh ukrepih obvesti Državno komisijo.

 

REZULTATI MATURE

 

Spomladanski izpitni rok 2015

K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 11.156 kandidatov (lani 11.183), izpitov se je na 152 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8.086 kandidatov (številka vključuje kandidate, ki so opravljali poklicno maturo v celoti prvič, drugič ali tretjič ali večkrat ali pa so popravljali negativne ocene), od tega 6.621 dijakov in 1.465 ostalih.

V slovenskih regijah se je poklicne mature udeležilo:

Regija Število dijakov Število ostalih Število vseh
Pomurska regija 413 18 431
Podravska regija 1203 204 1407
Koroška regija 195 47 242
Savinjska regija 1019 230 1249
Zasavska regija 85 31 116
Spodnjeposavska regija 48 5 53
Jugovzhodna Slovenija 638 135 773
Osrednjeslovenska regija 1835 454 2289
Gorenjska regija 532 148 680
Notranjsko-kraška regija 119 21 140
Goriška regija 280 86 366
Obalno-kraška regija 254 86 340

Od 7.551 kandidatov (3.927 deklet in 3.624 fantov), ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti, je maturo uspešno opravilo 6.935 kandidatov ali 91,84 % (lani 92,89 %). Dijaki so bili uspešni v 92,40 % in ostali v 88,06 %. Vseh kandidatov, ki so opravili poklicno maturo je bilo 7.270.

V izobraževalnem programu srednjega-strokovnega izobraževanja je izpite opravljalo 5.993 kandidatov (vključeni so kandidati, ki so opravljali poklicno maturo prvič v celoti) in so bili uspešni v 93,0 %, v izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja je izpite opravljalo 1.056 kandidatov in so bili uspešni v 82,1 % ter v izobraževalnem programu poklicni tečaj sta izpite opravljala 502 kandidata z 96,4 % uspešnostjo.

Spomladanski in jesenski izpitni rok 2015

Na poklicni maturi je najvišje skupno število točk 23, od tega je potrebnih 22 točk za izjemen splošni uspeh. Najnižje število točk za pozitiven uspeh na poklicni maturi pa znaša 8 točk.

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2015 opravljalo 25 dijakov, in sicer iz treh vzgojno-izobraževalnih programov. Uspešnih je bilo vseh 25 dijakov. Uspeh je tako znašal 100%. Tako so bili rezultati po programih naslednji:

 • ekonomski tehnik: poklicno maturo je opravljalo 8 dijakov. Vsi so bili uspešni. Uspešnost v tem programu je znašala 100%.
 • strojni tehnik: poklicno maturo je opravljalo 15 dijakov. Poklicno maturo so vsi opravili. Uspešnost v tem programu je znašala 100%.
 • ekonomski tehnik – PTI: poklicno maturo sta opravljala 2 kandidata in sta bila oba uspešna. Uspešnost je torej znašala 100%.

Število uspešnih dijakov po doseženih točkah:

Število točk Število dijakov
11 – 13 8
14 – 16 9
17 – 19 7
20 – 22 1
23 0
Skupaj 25

Ena dijakinja, in sicer Lea Žižek, je v programu ekonomski tehnik uspela zbrati dovolj točk za izjemen splošni učni uspeh na poklicni maturi. Poklicno maturo je opravila z 22 točkami. Tako smo imeli eno zlato maturantko.

Ostale dosežene točke so bile nižje. Povprečno doseženo število točk vseh dijakov je znašalo 14,5 točk.

 

KONTAKT

 

Predsednica ŠMK PM
Silvija Hajdinjak Prendl
(02) 574 25 11
silvija.hajdinjak-prendl@guest.arnes.si

 

Tajnica ŠMK PM
Brigita Laj
(02) 574 25 24
poklicna-matura.ssmsle@guest.arnes.si
Uradne ure: v sredo od 8.00 do 9.45