Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki

Spoštovani nadarjene dijakinje in dijaki!

Na šoli bomo v šolskem letu 2018/19 sistematično izvajali Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, ki je bil potrjenem na 100. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. marca 2007, sklep štev. 4.

V letošnjem šolskem letu si izberite največ dve vsebini, ki vas zanimata, bodisi iz Kataloga vsebin za nadarjene dijake, bodisi po dogovoru z izbranim mentorjem ter izpolnite spletno prijavnico in načrt dela. Oba dokumenta izpolnite do 31. 10. 2018.


Odkrivanje nadarjenih

Prvi način

Oddelčni učiteljski zbor le ugotovi, da je bil dijak prepoznan za nadarjenega že v OŠ.

Drugi način

Če dijak v OŠ ali drugi srednji šoli še ni bil prepoznan za nadarjenega, postopek odkrivanja poteka na naslednji način:

  1. stopnja – evidentiranje
    Dijaka kot potencialno nadarjenega lahko evidentira vsak strokovni delavec šole ali pa se evidentira dijak sam. Kriteriji za evidentiranje so: učni uspeh, učiteljevo mnenje ali/in mnenje mentorja, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe.
  2. stopnja – identifikacija nadarjenih dijakov
    Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo dijaka in vključuje naslednja merila:test inteligentnosti z upoštevanjem slovenskih norm, test ustvarjalnosti z upoštevanjem slovenskih norm, ocena učiteljev.
  3. stopnja – seznanitev in pridobitev mnenja staršev

Tretji način

Oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju.

Pri vseh načinih se postopek odkrivanja zaključi s pridobitvijo mnenja staršev o ugotovitvah ter z morebitno vlogo dijaka in staršev za pripravo individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela.