Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki

Spoštovani nadarjene dijakinje in dijaki!

Na šoli bomo sistematično izvajali Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, ki je bil potrjenem na 100. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. marca 2007, sklep št. 4.

V letošnjem šolskem letu si izberite največ dve vsebini, ki vas zanimata, bodisi iz Kataloga vsebin za nadarjene dijake, bodisi po dogovoru z izbranim mentorjem ter izpolnite spletno prijavnico. Dokument izpolnite do 1. 10. 2023.


Odkrivanje nadarjenih

Prvi način

Oddelčni učiteljski zbor le ugotovi, da je bil dijak prepoznan za nadarjenega že v OŠ.

Drugi način

Če dijak v OŠ ali drugi srednji šoli še ni bil prepoznan za nadarjenega, postopek odkrivanja poteka na naslednji način:

  1. stopnja – evidentiranje
    Dijaka kot potencialno nadarjenega lahko evidentira vsak strokovni delavec šole ali pa se evidentira dijak sam. Kriteriji za evidentiranje so: učni uspeh, učiteljevo mnenje ali/in mnenje mentorja, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe.
  2. stopnja – identifikacija nadarjenih dijakov
    Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo dijaka in vključuje naslednja merila:test inteligentnosti z upoštevanjem slovenskih norm, test ustvarjalnosti z upoštevanjem slovenskih norm, ocena učiteljev.
  3. stopnja – seznanitev in pridobitev mnenja staršev

Tretji način

Oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju.

Pri vseh načinih se postopek odkrivanja zaključi s pridobitvijo mnenja staršev o ugotovitvah ter z morebitno vlogo dijaka in staršev za pripravo individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela.

 

Comments are closed.