Obrazci

Na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli se lahko dijaku dodeli status, če izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom.

Za pridobitev statusa lahko dijak zaprosi s pisno vlogo na šoli, kjer ima status dijaka.  O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnateljica najkasneje v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge. Izjemoma se lahko dijaku status dodeli tudi med šolskim letom, če dijak izpolnjuje predpisane pogoje.

S sklepom o dodelitvi statusa in z osebnim izobraževalnim načrtom se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom.

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, lahko pridobi dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih.
Vloga za pridobitev statusa dijaka, ki se vzporedno izobražuje
 

Status dijaka perspektivnega športnika

Status dijaka perspektivnega športnika lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Vloga za pridobitev statusa dijaka perspektivnega športnika
 

Status dijaka vrhunskega športnika

Status dijaka vrhunskega športnika lahko pridobi dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Vloga za pridobitev statusa dijaka vrhunskega športnika
 

Status dijaka tekmovalca

Status dijaka tekmovalca lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.
Status dijaka tekmovalca
 

Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte pomočniku ravnateljice do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Comments are closed.