Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
  • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki v svetu staršev so:

RAZRED PREDSTAVNIK NADOMESTNI PREDSTAVNIK
1. a Sabina Sobočan Tatjana Pahor
1. b Andrej Gergorec Simon Zadravec
1. c Franc Car Doris Sabo
1. d Smiljana Žalik Robert Holcman
1. k Leon Kepe Suzana Gjuran
1. e Roman Kosalec Roman Glavač
1. f Saška Kuzma Tadeja Čeh
1. g Jožef Felšő  
1. h Karmen Kralj Enes Begić
2. a Erika Vegi Danijela Grof
2. d Ferencek Barbarič Sandra Žerdin Mateja
2. k Igor Kolenko Simona Nagy
2. e Tomislav Kepe Anita Komar
2. f Pavlina Sekereš Darko Kavaš
2. g Ana Marija Dogar Janja Gabor
2. h Zoltan Šanca /
3. a Doris Komloš Bruno Pintarič
3. b Simona Kučko Dario Utroša
3. d Suzana Špilak /
3. k Andrej Vöröš /
3. e Olga Živko Katja Zajtl
3. f Matejka Somi Tadeja Sarjaš
3. g Metka Gönc Darja Felkar
4. a Tatjana Györköš Litrop Sanja Törnar
4. c Valentina Smej Edi Gajzer
4. k Karolina Kuplen Matej Dominko
4. g Marjana Trajber Sonja Magdič
5. g Brigita Čuka Natalija Tuksar

Priloge

Comments are closed.