Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
  • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki v svetu staršev v šolskem letu 2020/21 so:

Oddelek Predstavnik Nadomestni predstavnik
1. a Rahela Hojnik Kelenc Tatjana Györköš Litrop
1. c Valentina Smej Nataša Tibaut Vehab
1. k Marjeta Farkaš Marjana Novak
1. e Nikolina Palnec Marjana Trajber
1. f Sebastijan Černi Robert Horvat
2. a Otto Močnek Renata Gönc Štiblar
2. c Kornelija Njakaš Darko Kolar
2. k Terezija Houbar Anton Vuk
2. d Sofija Gavrilović Saška Hančik
2. e Sanja Vida Kralj Ivan Novak
2. f Darja Debeljak Dejan Krpič
3. a Klara Koša Boris Lebar
3. k Katja Hozjan Valentina Smej
3. d Alojz Vuk Matjaž Jerebic
3. e Andreja Mihalič Edita Bajič
3. f Natalija Gojnik Stanka Čivre
4. a Brigita Škrban Ingrid Šimonka
4. k Silvija Vida Marjana Pucko
4. d Dragana Gyurica Janez Čuka
4. g Olga Živko Maja Feher
4. h Gabriela Vučkič Marjana Škafar
5. g Helga Pintarič Jožefa Kepe
5. h Bojan Habjanič Natalija Berden

Priloge