Izjava zaposlenih DSŠ Lendava

V zadnjih nekaj mesecih so se v javnosti, lokalnih in regionalnih medijih pojavile informacije, članki in komentarji v povezavi z našo šolo in ravnateljico Silvijo Hajdinjak Prendl.

6. maja 2021 je bil objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja Dvojezične srednje šole Lendava, prijavo na delovno mesto pa je vložila samo dosedanja ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl. Postopek izbire in imenovanja ravnatelja je bil izveden na podlagi vseh veljavnih predpisov, ki se nanašajo na izbiro in imenovanje ravnatelja izobraževalne ustanove (53. in 53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-NPB19, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15: ZOFVI-NPB19). V postopku so bila pridobljena mnenja vseh organov, ki jih določa 2. odstavek 53. a člena ZOFVI, razen mnenja lokalne skupnosti, ki na zaprosilo za pridobitev mnenja tega ni storila in tako zamudila 20-dnevni zakonski rok. Vsa ostala pridobljena mnenja so bila pozitivna. Svet zavoda Dvojezične srednje šole Lendava je tako na podlagi 7. odstavka prej omenjenega člena o izbiri odločal brez mnenja lokalne skupnosti. Postopek imenovanja ravnatelja je torej potekal v skladu z zakonodajo, kar je bilo ugotovljeno tudi v inšpekcijskih nadzorih.

Zaposleni DSŠ Lendava smo se zaradi različnih objav v medijih in inšpekcijskih nadzorov odločili, da bomo podali izjavo za javnost, saj so se po imenovanju ravnateljice prijave na različne inšpekcije in tako tudi nadzori začeli kar vrstiti. Ena od prijav, ki smo jo prejeli od medijev, pa je bila napisana tudi v imenu zaposlenih.

Za zaposlene na šoli je vsak inšpekcijski nadzor zaradi neutemeljenih obtožb zelo stresen. Takšne anonimne prijave ne zadevajo samo ravnateljice, ampak tudi nas, zaposlene na Dvojezični srednji šoli Lendava.

S tem pismom želimo vsi zaposleni, ki smo podpisali to izjavo, poudariti, da takih prijav inšpekcijskim službam zaposleni nismo in ne bomo dajali, saj je vsebina teh prijav žaljiva, neprimerna in neokusna. Take prijave, ki pridejo tudi do medijev, prikazujejo šolo v slabi luči. Vse tiste, ki ste v našem imenu pisali prijave, zato pozivamo, da tega ne počnete oz. se na njih podpišite z imenom in priimkom in s tem prevzemite tudi odgovornost za trditve, ki jih v teh prijavah navajate.

Učiteljski zbor je kandidatki Silviji Hajdinjak Prendl pri imenovanju za ravnateljico izkazal 90 % podporo. Menimo, da ta podpora govori sama zase.

Zavedamo se, da ljudje različno razmišljamo, se odzivamo in ravnamo, zato moramo spoštovati drugačnost, vendar jo moramo znati izraziti na primeren način, da ne oskrunimo integritete posameznika. Različna mnenja in kultura dialoga so osnove konstruktivnega dela ter gonilo razvoja in napredka.

Zaposleni, ki smo odreagirali na te obtožbe, kot tudi ravnateljica, si želimo, da bi v miru lahko opravljali svoje delo, da bi lahko svojo energijo vlagali v svoje osnovno poslanstvo, tj. v vzgojo in izobraževanje mladih, ne pa da se moramo braniti pred klevetanjem in neargumentiranim pisunstvom.

Zaposleni DSŠ Lendava
(seznam podpisnikov je v tajništvu šole)

Comments are closed.