Strojni tehnik SSI

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 4 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: strojni tehnik/strojna tehnica
 • STOPNJA IZOBRAZBE: V.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje  z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE:

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

OPIS POKLICA:

Strojni tehnik je zanimiv poklic, ki ga potrebujejo v strojni, lesni, gradbeni in tekstilni industriji. Na svojem delovnem področju obvlada računalniške tehnike risanja, branje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije. Zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom in pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Usposobljen je za sodelovanje v skupinah ter pozna pomen tehničnih predpisov in standardov. Pri delu zna komunicirati v vsaj enem tujem jeziku, pozna osnove ekonomike in podjetništva ter predpise o varstvu pri delu in varstvu okolja.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • konstruira in projektira posamezne strojne dele, orodja in načrtuje proizvodnjo,
 • izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • izvaja tehnološke procese obdelave materialov,
 • snuje in konstruira enostavne elemente, sklope in naprave,
 • upravlja in programira numerično vodene obdelovalne stroje ter naprave,
 • izvaja tehniške in tehnološke meritve z enostavnimi in digitalnimi pripomočki,
 • skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja ter komunicira s strankami,
 • upravlja in programira robotske sisteme.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenih s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje poklicne mature.

 Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz strojništva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju ima strojni tehnik številne možnosti izobraževanja v višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov splošne mature, se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne študijske programe. Strojni tehniki se najpogosteje odločajo za študij strojništva, mehatronike, prometa, logistike, fizike in matematike, multimedije in komunikacij, komunalnega inženirstva, organizacije dela, gospodarskega inženiringa, varstva okolja in varnosti pri delu, pomorstva, letalstva, managementa in informatike.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Strojni tehnik je zaposlen v industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih.  S pridobljeno izobrazbo in znanjem ima tudi velike možnosti samozaposlitve. Strojnega tehnika srečamo na delovnih mestih, kot so: menedžer podjetja, samostojni podjetnik, vodja proizvodnje ali delovišča, vodja oddelka v trgovini, konstrukter, tehnolog, upravljalec strojev, upravljalec energetskih naprav, kontrolor proizvodnje, programer strojev CNC in operater, programer ali operater robotskih sistemov, vzdrževalec opreme, komercialni ali nabavni referent, trgovski zastopnik, zavarovalniški zastopnik, cenilec škod in odgovorna oseba za logistiko ali varstvo pri delu.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 2. in v 3. letniku, v vsakem po štiri tedne.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Dijaki lahko opravljajo praktično usposabljanje tudi v tujini v okviru programa ERASMUS+.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • DAIHEN VARSTROJ d. d., Lendava    
 • LEK d. d., Lendava     
 • VIRS d. o. o., Lendava
 • ILIRIJA d. o. o., Lendava
 • ARTEX d. o. o., Lendava
 • OLETIĆ GPI d. o. o.
 • VARIS d. o. o., Lendava
 • NAFTA STROJNA d. o. o., Lendava
 • MARTMETAL d. o. o., Lendava
 • ELEKTROMATERIAL d. o. o., Lendava
 • LEGARTIS d. o. o., Lendava
 • USOL d. o. o., Lendava
 • CARTHAGO d. o. o. , Odranci
 • KIT ŽIŽKI d. o. o., Žižki
 • ALUVAR d. o. o., Gančani
 • LIMEC Solution d. o. o., Odranci
 • TOLERANCE d. o. o., Črenšovci
 • SKH d. o. o., Odranci
 • MEGRAS d. o. o., Murska Sobota
 • TRANSPAK d. o. o., Murska Sobota
 • TRATNJEK d. o. o., Murska Sobota
 • MEDICOP d. o. o., Murska Sobota
 • DASTROJ d. o. o., Murska Sobota
 • TKO d. o. o., Murska Sobota
 • XAL d. o. o., Murska Sobota

 

Predmetnik strojnega tehnika SSI

Utrinki

Videoposnetek predstavitve programa

 


Comments are closed.