Strojni tehnik SSI

STROJNI TEHNIK DV – GÉPÉSZTECHNIKUM

 Čas trajanja izobraževanja: 4 leta

 • Naziv strokovne izobrazbe strojni tehnik/strojna tehnica
 • Stopnja izobrazbe: V.
 • Izvedba: Izobraževalni program se izvaja v šoli. Praktično usposabljane se izvaja pri delodajalcu.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

NAJPOGOSTEJŠA DELA

 • konstruira in projektira posamezne strojne dele, orodja in načrtuje proizvodnjo,
 • izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • izvaja tehnološke procese obdelave materialov,
 • snuje in konstruira enostavne elemente, sklope in naprave,
 • upravlja in programira numerično vodene obdelovalne stroje ter naprave,
 • izvaja tehniške in tehnološke meritve z enostavnimi in digitalnimi pripomočki,
 • skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja ter komunicira s strankami,
 • upravlja in programira in robotske sisteme.

PREDMETNIK

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno   Skupno

število ur

Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti      
P1 Slovenščina obvezno   487 24
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno   487 24
P3 Matematika obvezno   383 19
P4 Tuji jezik I obvezno   417 20
P5 Umetnost obvezno   68 3
P6 Zgodovina obvezno   102 5
P7 Geografija obvezno   68 3
P8 Sociologija obvezno   68 3
P10 Fizika obvezno   140 6
P11 Kemija obvezno   70 3
P12 Športna vzgoja obvezno   340 14
Skupaj A     2630 124
 B – Strokovni moduli      
M1 Tehniško komuniciranje obvezno 140 7
M2 Načrtovanje konstrukcij obvezno 140 6
M3 Poslovanje in organizacija obvezno 70 3
M4 Učinkovita raba energije obvezno 140 6
M5 Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje obvezno 70 3
M6 Delovanje krmilnih in električnih komponent obvezno 140 7
M7 Obdelava gradiv obvezno 140 6
M8 Spajanje gradiv in toplotna obdelava obvezno 105 5
M9 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije izbirno 158 8
M10 Računalniško podprte tehnologije izbirno 158 8
M13 Avtomatizacija in robotika izbirno 158 8
M14 Energetski sistemi izbirno 158 8
Skupaj B   1577 75
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli      
  Praktični pouk   454   19
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu      
  Praktično usposabljanje z delom   304   14
 D – Druge oblike vzgojno izobraževalnega dela      
  Interesne dejavnosti   61   13
  Aktivno državljanstvo   35   2
 E – Odprti kurikulum      
E Odprti kurikulum   380   21
  Celostni razvoj osebnosti   35   2
  Preoblikovanje   46   2
  Merilna tehnika   35   1
  Statika   66   4
  Trdnost   66   4
  Elektrotehnika   66   4
  Strokovna terminologija   66   4
Poklicna matura (storitev in zagovor)       4
Skupaj kreditnih točk       253

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje poklicne mature.

 Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz strojništva.
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Strojni tehnik/tehnica je zaposlen v industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v negospodarskih dejavnostih, s pridobljeno izobrazbo in znanjem ima tudi velike možnosti samozaposlitve. Strojnega tehnika/tehnico srečamo na delovnih mestih kot so: Menedžer podjetja, samostojni podjetnik, vodja proizvodnje ali delovišča, vodja oddelka v trgovini, konstrukter, tehnolog, upravljalec strojev, upravljalec energetskih naprav, kontrolor proizvodnje, CNC programer in operater, programer ali operater robotskih sistemov, vzdrževalec opreme, komercialni ali nabavni referent, trgovski zastopnik, zavarovalniški zastopnik, cenilec škod in odgovorna oseba za logistiko ali varstvo pri delu.

MOŽNOSTI NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju ima strojni tehnik/tehnica številne možnosti izobraževanja v višje ali visokošolskih programih. Strojni tehniki/tehnice se najpogosteje odločajo za študij: strojništva, mehatronike, prometa, logistike, fizike in matematike, multimedije in komunikacij, komunalnega inženirstva, organizacije dela, gospodarskega inženiringa, varstva okolja in varnosti pri delu, pomorstva, letalstva, manegmenta in informatike.