Predšolska vzgoja

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 4 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok
 • STOPNJA IZOBRAZBE: V.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

OPIS POKLICA:

Vzgojitelj ustvarja in zagotavlja možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija otrokovo samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega izražanja in pozitivno podobo o sebi.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • pripravlja, načrtuje in izvaja vzgojno delo ter sodeluje pri organizaciji življenja v vrtcu,
 • poskrbi za primerno časovno razporeditev in oblike dnevnih opravil povezanih s prehrano, higieno, počitkom in bivanjem na prostem,
 • izbira ustrezne vsebine, oblike in metode dela ter didaktični material,
 • pripravlja vzgojna sredstva, igrače, igrala, didaktični material,
 • organizira in vodi dejavnosti otrok,
 • otroke spodbuja, opogumlja, usmerja in se z njimi igra,
 • opazuje otroke pri različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah,
 • skrbi za funkcionalno in estetsko ureditev prostora,
 • sodeluje s starši.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenih s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje z delom. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje poklicne mature.

Program se zaključi  s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izpitni nastop in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Vzgojitelj predšolskih otrok lahko nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov splošne mature, se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Vzgojitelj predšolskih otrok se lahko zaposli v vrtcu.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 3. in 4. letniku, v vsakem po štiri tedne. Pri organiziranju  in izvajanju  praktičnega usposabljanja aktivno sodelujemo z vzgojno-varstvenimi ustanovami oz. vrtci v regiji.

Predmetnik

Comments are closed.