Predmetnik predšolske vzgoje

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/predsolska_vzgoja-DV-2021/posebnidel.htm

Oznaka Programska enota: Obvezno / izbirno Skupno

število ur

Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti      
P1 Slovenščina Obvezno 487 24
P2 Madžarščina I, II Obvezno 487 24
P3 Matematika Obvezno 383 19
P4 Tuji jezik Obvezno 417 20
P5 Umetnost Obvezno 68 3
P6 Zgodovina Obvezno 102 5
P7 Geografija Obvezno 68 3
P8 Sociologija Obvezno 68 3
P9 Psihologija Obvezno 68 3
P10 Fizika Obvezno 68 3
P11 Kemija Obvezno 105 5
P12 Biologija Obvezno 105 5
P13 Športna vzgoja Obvezno 340 14
Skupaj A    2766 131
 B – Strokovni moduli      
M1 Veščine sporazumevanja Obvezno 102 5
M2 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju Obvezno 102 5
M3 Razvoj in učenje predšolskega otroka Obvezno 136 6
M4 Varno in zdravo okolje Obvezno 102 5
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu Obvezno 102 6
M6 Igre za otroke Obvezno 68 4
M7 Ustvarjalno izražanje Obvezno 408 20
M8 Matematika za otroke Obvezno 68 4
M9 Jezikovno izražanje otrok Obvezno 68 4
M10 Naravoslovje za otroke Obvezno 68 4
M11 Družboslovje za otroke Obvezno 68 4
M12 Informativno komunikacijska tehnologija Obvezno 68 4
M16 Šport za otroke Izbirno 102 6
Skupaj B    1462 77
Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

     
Praktični pouk    170 10
Č – Praktično usposabljanje z delom      
Praktično usposabljanje z delom    304 12
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela      
Interesne dejavnosti    317 13
Aktivno državljanstvo   35 2
Skupaj D   352 15
E – Odprti kurikulum        
Celostni razvoj osebnosti    35 1
Narodnostne vsebine v družboslovju   102 5
Zgradba in delovanje organizmov   34 1
Likovne, dramske in glasbene delavnice   69 3
Otrokov svet   72 3
Sociologija vzgoje   35 1
Skupaj E   347 14
Poklicna matura     4
Skupaj kreditnih točk     253

Comments are closed.