Oblikovalec kovin – orodjar

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: oblikovalec kovin – orodjar/oblikovalka kovin – orodjarka
 • STOPNJA IZOBRAZBE: IV.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanj

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE:

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa oblikovalec kovin orodjar, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/.

OPIS POKLICA:

Oblikovalec kovin je poklic, ki se je razvil iz preproste ročne obdelave kovin za orodje do današnje računalniške obdelave različnih kovin in drugih materialov, ki omogočajo proizvodnjo visoko razvitih tehnoloških orodij in predmetov za vsakodnevno uporabo.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

Oblikovalec kovin ali  orodjar obdeluje izdelke na različne načine:

 • izvaja postopke preoblikovanja,
 • snuje enostavne elemente ter sestavlja in preizkuša sklope orodja,
 • izdeluje posamezne kovinske elemente in jih pripravi za nadaljnjo obdelavo ali vgradnjo v aparate in delovne stroje,
 • izdeluje različne elemente orodij,
 • menja posamezne dele orodja,
 • ureja tehniško dokumentacijo, organizira in načrtuje svoje delo,
 • vzdržuje elemente, sklope in orodja, enostavne stroje in naprave.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenih s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko oblikovalec kovin – orodjar nadaljuje izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju, ki traja dve leti, in pridobi V. stopnjo izobrazbe.

Izobraževanje lahko nadaljuje:

 • na naši šoli v programu Tehnik mehatronike ali Strojni tehnik ali
 • na drugih srednjih šolah v programih, ki so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Oblikovalec kovin – orodjar je deficitaren poklic, kar pomeni, da na trgu dela v Sloveniji teh poklicnih profilov primanjkuje. Oblikovalec kovin se lahko zaposli v industriji in v obrtni dejavnosti. Dijaki spoznajo morebitne delodajalce že pri praktičnem usposabljanju v času šolanja, z vestnim delom pa si kmalu lahko najdejo podjetje, kjer se lahko zaposlijo.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 1., 2. in v 3. letniku, skupaj 34 tednov.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

 

Predmetnik oblikovalca kovin – orodjarja

 

Utrinki

Videoposnetek predstavitve programa

 


Comments are closed.