Fémformáló-szerszámkészítő

OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR – FÉMFORMÁLÓ-SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: oblikovalec kovin orodjar/oblikovalka kovin orodjarka
 • Stopnja izobrazbe: IV.

Vpisni pogoji:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Štipendije za deficitarne poklice

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa oblikovalec kovin orodjar, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

Delo in zaposlitev

Oblikovalec kovin se pretežno zaposli v industriji in v obrtni dejavnosti.

Najpogostejša dela:

 obdeluje izdelke na različne načine

 • izvaja postopke preoblikovanja
 • snuje enostavne elemente ter sestavlja in preizkuša sklope orodja
 • izdeluje različne elemente orodij
 • menja posamezne dele orodja
 • ureja tehniško dokumentacijo, organizira in načrtuje svoje delo
 • vzdržuje elemente, sklope in orodja, enostavne stroje in naprave

Strokovni del izobraževanja

Dijaki med strokovnim delom izobraževanja v šoli spoznajo različne vsebine in osvojijo tipične veščine za delo v stroki. Tako spoznajo:

 • spoznajo in razumejo splošne principe (zakone) v strojništvu,
 • načrtovanje in pripravo poteka dela, nadzor in ocena rezultata dela,
 • risanje enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo,
 • obvladovanje različnih postopkov ročne in strojne obdelave odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin,
 • spoznajo zgradbo, lastnosti in uporabo gradiv,
 • obvladajo tehnike in tehnologije, specifične za svoje strokovno področje,
 • obvladajo znanje o merilnih in kontrolnih postopkih, ter uporabi merilnih naprav in orodij,
 • osvojijo načela varstva pri delu in pri praktičnem delu upoštevajo varnostne predpise, razvijajo ekološko zavest in upoštevajo racionalno rabo energije,
 • spoznajo predpise in zakone, ki urejajo varstvo pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod in poškodb pri delu,
 • vsebine različnih strokovnih področij povezujejo med seboj

Praktični del izobraževanja in PUD

Praktični del izobraževanja poteka na dva načina:

 • s praktičnim poukom v šolskih delavnicah,
 • s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu – PUD.

Dokončanje izobraževanja:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu se dijak:

 • lahko zaposli ali
 • nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju (PTI) na Dvojezični srednji šoli v programih Strojni tehnik ali Tehnik mehatronike, ki traja dve leti in s tem pridobi V. stopnjo izobrazbe.

Predmetnik

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Madžarščina I , Madžarščina II obvezno 213 12
P3 Matematika obvezno 213 12
P4 Tuji jezik obvezno 164 9
P5 Umetnost obvezno 33 2
P6 Naravoslovje obvezno 132 6
P7 Družboslovje obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu obvezni 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu obvezni 66 3
M3 Elementi konstrukcij obvezni 66 3
M4 Organizacija in poslovanje obvezni 66 3
M5 Osnove oblikovanja materialov obvezni 99 5
M6 CNC programiranje obvezni 99 5
M7 Avtomatizacija strojev in naprav obvezni 99 5
M8 Oblikovanje materialov izbirni 235 12
M9 Posebne obdelave izbirni 235 12
M10 Orodja in priprave za množično proizvodnjo izbirni 235 12
M11 Sestavljanje in preizkušanje orodij izbirni 235 12
Skupaj B   1064 52
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   1292 53
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti del kurikuluma
Zaključni izpit

(izdelek oziroma storitev in zagovor)

  2
Skupaj kreditnih točk   189

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula:

 • M8 in M9 ali
 • M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.