Inštalater strojnih inštalacij

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: Inštalater/ inštalaterka strojnih inštalacij
 • STOPNJA IZOBRAZBE: IV.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanj

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE:

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa inštalater strojnih inštalacij, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

OPIS POKLICA:

Delo inštalaterja strojnih inštalacij je razgibano, saj preživi precej časa na terenu. Veliko dela s strankami, sledi novostim v stroki, pripravlja dele inštalacijskih napeljav, jih vgrajuje, vzdržuje in preglejuje. Pozna tudi ekološke in požarno-varnostne predpise ter temeljna pravila o racionalni rabi energije.

NAJPOGOSTEJŠA DELA: 

 • izdeluje, napeljuje in vzdržuje strojne instalacije, med katere sodijo: vodovodne, ogrevalne, hladilne, klimatske in plinske naprave ter kanalizacija,
 • montira vodovodne, toplotne, prezračevalne, kanalizacijske, klimatske in plinske napeljave,
 • vzdržuje in testira naprave in inštalacije,
 • načrtuje in pripravlja potek dela,
 • ureja in vodi tehnično dokumentacijo,
 • upošteva tehnične predpise in standarde.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenih s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko inštalater strojnih inštalacij nadaljuje izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju, ki traja dve leti, in pridobi V. stopnjo izobrazbe.

Izobraževanje lahko nadaljuje:

 • na naši šoli v programu Tehnik mehatronike ali Strojni tehnik ali
 • nadaljuje na drugih srednjih šolah v programih, ki so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Inštalater strojnih inštalacij se lahko zaposli kot monter klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav, kot upravljalec in nadzornik klimatskih, plinskih, ogrevalnih naprav in postaj, kot komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo, trgovski zastopnik, poslovodja, prodajalec tehnične opreme. Ob izpolnjevanju nekaterih dodatnih pogojev pa lahko odpre tudi svojo lastno obrtno dejavnost.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 1., 2. in v 3. letniku, skupaj 34 tednov.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

 

Predmetnik inštalaterja strojnih inštalacij

 

Utrinki

Videoposnetek predstavitve programa

 

Comments are closed.