Predmetnik inštalaterja strojnih inštalacij

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/instalater_strojnih_instalacij_dv-2020/posebnidel.htm

Oznaka Programska enota: Obvezno / izbirno Skupno

število ur

Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti      
P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Madžarščina I, II Obvezno 213 12
P3 Matematika Obvezno 213 12
P4 Tuji jezik Obvezno 164 9
P5 Umetnost Obvezno  33 2
P6 Naravoslovje Obvezno  132 6
P7 Družboslovje Obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A    1264 66
 B – Strokovni moduli      
M1 Tehniško komuniciranje Obvezno 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu Obvezno 66  3
M3 Elementi konstrukcij Obvezno 66  3
M4 Organizacija in poslovanje Obvezno 66  3
M5 Strojne inštalacije Obvezno 196 8
M6 Osnove energijskih procesov Obvezno 132 7
M7 Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje Obvezno 147 8
M8  Ogrevalni in hladilni sistemi Izbirno 146 8
M9 Klimatski in prezračevalni sistemi Izbirno 146 8
M10 Vodovod in kanalizacija Izbirno 146 8
M11 Plinske inštalacije Izbirno 146 8
Skupaj B    1064 52
Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

     
Praktični pouk    280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom      
Praktično usposabljanje z delom    1292 52
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela      
 Interesne dejavnosti    130 6
Aktivno državljanstvo   30 2
Skupaj D   160 8
E – Odprti kurikulum        
Odprti kurikulum    195 9
       
Zaključni izpit     2
Skupaj kreditnih točk     189

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli:

  • Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
  • Madžarščina II: drugi jezik – nižja raven.

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula:

  • M8 in M9 ali
  • M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

Comments are closed.