Gépberendezés-szerelő

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ DV – GÉPBERENDEZÉSI SZERELŐ

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: Inštalater/ inštalaterka strojnih inštalacij
 • Stopnja izobrazbe: IV.

Vpisni pogoji:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. 

Štipendije za deficitarne poklice

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa inštalater strojnih inštalacij, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

Delo in zaposlitev

Zaposliš se lahko kot

 • monter klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav,
 • upravljalec in nadzornik klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav in postaj,
 • komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo,
 • trgovski zastopnik ali poslovodja, prodajalec tehnične opreme…

Strokovni del izobraževanja

Dijaki v programu Inštalater strojnih inštalacij:

 • obvladajo in razumejo splošne principe in delovanje energetskih naprav in napeljav,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo,
 • poznajo zgradbo, lastnosti in uporabo gradiv,
 • obvladajo tehnike in tehnologije, specifične za svoje strokovno področje,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo za uporabo simbolov, tabel in diagramov s svojega poklicnega področja;
 • znajo uporabiti tehnične predpise in standarde v zvezi s preizkušanjem in zagonom energetskih naprav in napeljav.

Praktični del izobraževanja in PUD

Praktični del izobraževanja poteka na dva načina:

 • s praktičnim poukom v šolskih delavnicah,
 • s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu – PUD.

Dokončanje izobraževanja:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu se dijak:

 • lahko zaposli ali
 • nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju (PTI) na Dvojezični srednji šoli v programih Strojni tehnik ali Tehnik mehatronike, ki traja dve leti in s tem pridobi V. stopnjo izobrazbe.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. 

PREDMETNIK

Oznaka Programska enota: Obvezno / izbirno Skupno

število ur

Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti      
P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Madžarščina I, II Obvezno 213 12
P3 Matematika Obvezno 213 12
P4 Tuji jezik Obvezno 164 9
P5 Umetnost Obvezno  33 2
P6 Naravoslovje Obvezno  132 6
P7 Družboslovje Obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A    1264 66
 B – Strokovni moduli      
M1 Tehniško komuniciranje Obvezno 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu Obvezno 66  3
M3 Elementi konstrukcij Obvezno 66  3
M4 Organizacija in poslovanje Obvezno 66  3
M5 Strojne inštalacije Obvezno 196 8
M6 Osnove energijskih procesov Obvezno 132 7
M7 Plamensko varjenje, lotanje in lepljenje Obvezno 147 8
M8  Ogrevalni in hladilni sistemi Izbirno 146 8
M9 Klimatski in prezračevalni sistemi Izbirno 146 8
M10 Vodovod in kanalizacija Izbirno 146 8
M11 Plinske inštalacije Izbirno 146 8
Skupaj B    1064 52
Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

     
Praktični pouk    280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom      
Praktično usposabljanje z delom    1292 52
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela      
 Interesne dejavnosti    130 6
Aktivno državljanstvo   30 2
Skupaj D   160 8
E – Odprti kurikulum        
Odprti kurikulum    195 9
       
Zaključni izpit     2
Skupaj kreditnih točk     189

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli:

 • Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
 • Madžarščina II: drugi jezik – nižja raven.

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula:

 • M8 in M9 ali
 • M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.