Gimnazija

  • IZOBRAŽEVALNI PROGRAM: Dvojezična slovensko-madžarska gimnazija
  • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 4 leta
  • VPISNI POGOJI: V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

OPIS PROGRAMA:

Gimnazijski program je splošnoizobraževalen in je namenjen nadaljevanju izobraževanja na univerzi. Gimnazija spodbuja ustvarjalnost, razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju ter zagotavlja široko splošno izobrazbo.

Dijaki dvojezične slovensko-madžarske GIMNAZIJE razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenskem in madžarskem jeziku ter pridobivajo tudi znanja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini slovenskega naroda in madžarske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda.

Madžarski jezik se poučuje na dveh ravneh:

  1. Madžarski jezik I – madžarščina kot materinščina in
  2. Madžarski jezik II – madžarščina kot drugi jezik.

Dijaki imajo tudi možnost izbire jezikovnih skupin pri zgodovini in geografiji, v katerih se učijo pretežno v madžarščini ali pretežno v slovenščini.

V drugem in tretjem letniku se izvaja tudi predmet Interdisciplinarni tematski sklop (ITS), v sklopu katerega se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji različnih disciplin oziroma vsaj treh različnih predmetov s poudarkom na razvoju kompetence podjetnosti. Šola ponudi dijakom pred novim šolskim letom nabor vsaj dveh različnih ITS, dijaki pa si izberejo tistega, ki jim je po področjih in ciljih bližje. V sklopu ITS je nastal tudi spodnji video (Tri dežele ena regija).

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Izobraževanje v gimnaziji se zaključi s splošno maturo iz petih predmetov:

  1. Materinščina: Slovenščina ali Madžarščina
  2. Matematika
  3. Tuji jezik: Angleščina ali Nemščina
  4. Izbirni predmet
  5. Izbirni predmet

Izbirni maturitetni predmeti so: Slovenščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), Madžarščina kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), Angleščina, Nemščina, Španščina, Biologija, Kemija, Fizika, Geografija, Sociologija, Zgodovina.

Dijaki se lahko po uspešnem zaključku gimnazije in uspešno opravljeni splošni maturi vpišejo na vse študijske smeri.

Predmetnik gimnazije

Utrinki


Videoposnetek predstavitve programa

 

Comments are closed.