Predmetnik dvojezične slovensko madžarske gimnazije

PREDMETI 1. letnik
št. ur na leto
2. letnik št. ur na leto 3. letnik št. ur na leto 4. letnik št. ur na leto SKUPNO
št. ur
v programu
maturitetni
standard
I – Obvezni predmeti
Slovenščina 140 140 140 140 560 560
Slovenščina* 140 140 105 105 490 490
Madžarščina I 140 140 140 140 560 560
Madžarščina II 140 140 105 105 490 490
Matematika 140 140 140 140 560 560
Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420 420
Drugi tuji jezik 70 70 105 105 350 420
Zgodovina 70 70 70 70 280 280
Športna vzgoja 105 105 105 105 420  
Glasba 52 35 35   52+18**  
Likovna umetnost 52       52+18**  
Geografija 70 70 70   210 315
Biologija 70 70 70   210 315
Kemija 70 70 70   210 315
Fizika 70 70 70   210 315
Psihologija   70     70 280
Sociologija     70   70 280
Filozofija       70 70 280
Informatika 70       70 280
             
II – Izbirni predmeti   70*** 70*** 175-315 315-455  
             
III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega dela
90 90 90 30 300  
Aktivno državljanstvo     35      
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30 265  
Skupaj (I+II+III) 1314 1280 1280 1045-1185 4919-5059  
             
Število tednov pouka 35 35 35 35 140  
Število tednov obveznih izbirnih vsebin 3 3 3 1 10  
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 38 36 150  

Pojasnila k predmetniku:

* Pri slovenščini šola zagotovi dijaku, ki obiskuje madžarščino I kot obvezni maturitetni predmet s programom priprave na maturo, da si v 3. in 4. letniku lahko izbere slovenščino (4 ure tedensko) kot obvezni maturitetni predmet s programom priprave na maturo ali slovenščino, ki se izvaja 3 ure tedensko.

** Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Slovenščina in madžarščina sta v dvojezični gimnaziji enakopravna predmeta. Slovenščino obiskujejo vsi in se izvaja po učnem načrtu za gimnazije.

Madžarščina se poučuje na dveh ravneh: madžarščina kot materni jezik in madžarščina kot drugi jezik.

Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa.

  • Vsa štiri leta sta kot prvi in drugi tuji jezik obvezna dva moderna tuja jezika.
  • Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina.
  • Drugi tuji jezik je lahko: angleščina, nemščina, španščina. Pri drugem tujem jeziku šola zagotovi fakultativni pouk v obsegu 35 ur v 1. in 2. letniku.
  • Prvi in drugi tuji jezik sta maturitetna predmeta.

Kot izbirne predmete šola dijakom ponuja predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo.

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS)***:

  • ITS je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji različnih disciplin oziroma predmetov.
  • Šola oblikuje ITS na podlagi učnih načrtov posameznih izbirnih predmetov oziroma na podlagi posebnih (izbirnih) znanj iz učnih načrtov obveznih predmetov ter kroskurikularnih tem in učnih načrtov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, in sicer v obsegu 105 ur letno v 2. in/ali 3. letniku.
  • ITS vključuje najmanj 3 različne predmete, tako da je zastopanost vključenih predmetov uravnotežena (noben predmet ne sme imeti prevladujoče vloge).
  • Šola dijakom ponudi več ITS, kot je oddelkov v posameznem letniku.
  • Šola mora s ponujenimi ITS zagotoviti uravnoteženo zastopanost različnih predmetnih področij.

Predmetnik dvojezične gimnazije na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Comments are closed.