Gastronomske in hotelske storitve

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE DV – GASZTRONÓMIAI ÉS  SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁS

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka
 • Stopnja izobrazbe:
 • Izvedba: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • pozna organizacijo dela v kuhinji in pri strežbi ter ponudbo gostinskega obrata
 • pozna sestavo jedilnikov in vrste pijač
 • pripravi različne vrste jedi, zna postreči gostom in predstavi dnevno ponudbo ter jedilnike za izredne obroke
 • natakar sprejme goste in spretno postreže gostom
 • kuhar si izmišlja, preizkuša nove recepte in ustvarja okusne jedi
 • vzdržuje higieno opreme, naprav in prostorov ter osebno urejenost
 • izvaja predpise HACCP in kontrolira kakovost živil in pijač
 • v različnih jezikih komunicira s sodelavci in gosti

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Gastronom hotelir se lahko zaposli v domači gostilni, restavraciji,  v hotelu,  v manjšem lokalu, v specializirani restavraciji,  v okrepčevalnici ali v planinskem domu,  v bolnišnici, v vrtcu, domu za starejše občane, v študentski in vojaški kuhinji ter kuhinji v podjetju.

Novo delovno področje je CATERING, kjer lahko kuhar pripravi jedi v svoji kuhinji in jih dostavi naročniku ali  ga  naročnik povabi na svoj dom ali kak drug kraj, kjer kuhar sproti pripravlja jedi.

NADALJEVANJE ŠOLANJA:

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju, ki traja dve leti in si pridobi naziv Gastronomski tehnik  in s tem V. stopnjo izobrazbe.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali  je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE  

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole, in so opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula, ki ga predpiše šola.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

Oznaka Programska enota: Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Madžarščina I, II Obvezno 213 12
P3 Matematika Obvezno 213 12
P4 Tuji jezik Obvezno 164 9
P5 Umetnost Obvezno  33 2
P6 Naravoslovje Obvezno  132 6
P7 Družboslovje Obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
 

B – Strokovni moduli

M1 Osnove v gostinstvu Obvezno 287  12
M2 Komuniciranje in poslovanje Obvezno 81  4
M3 Priprava posameznih skupin jedi Izbirno 117  6
M4 Priprava rednih obrokov Izbirno 150   8
 M5 Priprava izrednih obrokov Izbirno 108   7
M6 Postrežba pijač Izbirno 67 6
M7 Postrežba rednih obrokov Izbirno 200 8
M8 Postrežba izrednih obrokov Izbirno 108 7
M15 Peka peciva Izbirno 50 3
M17 Mešane pijače Izbirno 30 3
M19 Dekoracije Izbirno 50 3
Skupaj B   843 43
Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk   280 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom   1292 53
D – Interesne dejavnosti
 Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti kurikulum 
 Odprti kurikulum   416 18
Celostni razvoj osebnosti Izbirno 30 1
Higienski minimum in varstvo pri delu Izbirno 60 3
Uporabna informacijska  komunikacijska tehnologija Izbirno 93 4
Gastronomija Izbirno 65 3
Gostinsko poslovanje Izbirno 102 5
Psihologija Izbirno 33 1
TJ za potrebe stroke Izbirno 33 1
Zaključni izpit     2
Skupaj kreditnih točk     189 KT