Predmetnik gastronomskih in hotelirskih storitev

Oznaka Programska enota: Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Madžarščina I, II Obvezno 213 12
P3 Matematika Obvezno 213 12
P4 Tuji jezik Obvezno 164 9
P5 Umetnost Obvezno  33 2
P6 Naravoslovje Obvezno  132 6
P7 Družboslovje Obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
 

B – Strokovni moduli

M1 Osnove v gostinstvu Obvezno 287  12
M2 Komuniciranje in poslovanje Obvezno 81  4
M3 Priprava posameznih skupin jedi Izbirno 117  6
M4 Priprava rednih obrokov Izbirno 150   8
 M5 Priprava izrednih obrokov Izbirno 108   7
M6 Postrežba pijač Izbirno 67 6
M7 Postrežba rednih obrokov Izbirno 200 8
M8 Postrežba izrednih obrokov Izbirno 108 7
M15 Peka peciva Izbirno 50 3
M17 Mešane pijače Izbirno 30 3
M19 Dekoracije Izbirno 50 3
Skupaj B   843 43
Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk   280 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom   1292 53
D – Interesne dejavnosti
 Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti kurikulum 
 Odprti kurikulum   416 18
Celostni razvoj osebnosti Izbirno 30 1
Higienski minimum in varstvo pri delu Izbirno 60 3
Uporabna informacijska  komunikacijska tehnologija Izbirno 93 4
Gastronomija Izbirno 65 3
Gostinsko poslovanje Izbirno 102 5
Psihologija Izbirno 33 1
TJ za potrebe stroke Izbirno 33 1
Zaključni izpit     2
Skupaj kreditnih točk     189 KT