Elektrikar

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: elektrikar/elektrikarka
 • STOPNJA IZOBRAZBE: IV.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanj

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE:

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa Elektrikar, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/.

OPIS POKLICA:

Tako, kot je električna energija nepogrešljiv del našega vsakdana, je tudi elektrikar nepogrešljiv poklic, saj poskrbi elektrikar za to, da teče elektrika, ki poganja svet, brezhibno, da je torej poskrbljeno za vse električne povezave in omrežja. Elektrikar pogosto nastopa v več vlogah, in sicer kot graditelj, vzdrževalec, razvijalec in upravljalec elektroenergetskega omrežja. Usposobljen je za delo z električnimi inštalacijami, pa tudi za priključitev ter popravilo raznih strojev in naprav. Delovna področja elektrikarja so zelo raznolika, kar pomeni nenehno menjavanje okolja, saj delo velikokrat opravlja na terenu.

NAJPOGOSTEJŠA DELA: 

 • izdelovanje, sestavljanje in opravljanje meritev na osnovnih električnih sklopih,
 • priklapljanje porabnikov, izvajanje zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah in opremi,
 • izdelovanje inštalacij, priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih omrežij in elektromotornih pogonov,
 • montiranje ozemljitve strelovodnih sistemov,
 • izdelovanje, sestavljanje in vzdrževanje elektronskih sklopov ter vgrajevanja senzorjev in merilnih pretvornikov.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenih s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko elektrikar nadaljuje izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju, ki traja dve leti, in pridobi V. stopnjo izobrazbe.

Izobraževanje lahko nadaljuje:

 • na naši šoli v programu Tehnik mehatronike ali Strojni tehnik ali
 • na drugih srednjih šolah v programih, ki so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Elektrikar se lahko zaposli na vseh področjih, kjer so dela povezana z visokonapetostno električno energijo, elektroenergetiko in elektroinštalacijami, na področju izdelovanja in opravljanja meritev na osnovnih električnih sklopih, na področju priklapljanja porabnikov, izvajanja zaščite, osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah in opremi, na področju izdelovanja inštalacij, priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih omrežij in elektromotornih pogonov, na področju izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja elektronskih sklopov ter vgrajevanja senzorjev in merilnih pretvornikov.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 1., 2. in v 3. letniku, skupaj 34 tednov.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • ELEKTROMATERIAL d. o. o., Lendava
 • DAIHEN VARSTROJ d. d., Lendava    
 • ELBO – MA d. o. o., Gomilica
 • FERATO d. o. o., Čentiba
 • TRATNJEK d. o. o., Murska Sobota

 

Predmetnik elektrikarja

Utrinki


Videoposnetek predstavitve programa

 

Comments are closed.