Villanyszerelő

ELEKTRIKAR DV – VILLANYSZERELŐ

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: elektrikar/električarka
 • Stopnja izobrazbe: IV.

Vpisni pogoji:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. 

Štipendije za deficitarne poklice

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa elektrikar, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

Delo in zaposlitev

Zaposliš se lahko na področju:

 • izdelovanja, sestavljanja in opravljanja meritev na osnovnih električnih sklopih,
 • priklapljanja porabnikov, izvajanja zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah in opremi,
 • izdelovanja inštalacij, priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih omrežij in elektromotornih pogonov,
 • montiranja ozemlji strelovodnih sistemov
 • izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja elektronskih sklopov ter vgrajevanja senzorjev in merilnih pretvornikov.

Strokovni del izobraževanja

Dijaki med strokovnim delom izobraževanja v šoli spoznajo različne vsebine in osvojijo tipične veščine za delo v stroki. Elektrikarji se seznanijo s temeljnimi vsebinami elektrotehnike. Tako spoznajo:

 • osnovne zakonitosti v elektrotehniki
 • zgradbo in delovanje računalnika
 • pravila urejanja in priprave tehnične dokumentacije
 • različna programska orodja za pripravo tehnične dokumentacije, simulacijo električnih vezij in programiranje krmilnih naprav
 • materiale in tehnologije v elektrotehniki
 • delovanje električnih elementov, vezij in naprav
 • delovanje in uporabo merilnih instrumentov in merilnih metod
 • osnove digitalne tehnike
 • delovanje in uporabo programirljivih, krmilnih naprav
 • načine obdelave, prenosa in shranjevanja informacij
 • načrtovanje, pripravo in izvedbo električnih inštalacij
 • osnove delovanja električnih strojev

Praktični del izobraževanja in PUD

Praktični del izobraževanja poteka na dva načina:

 • s praktičnim poukom v šolskih delavnicah,
 • s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu – PUD.

Dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu se dijak:

 • lahko zaposli ali
 • nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju (PTI) na Dvojezični srednji šoli v programih Strojni tehnik ali Tehnik mehatronike, ki traja dve leti in s tem pridobi V. stopnjo izobrazbe.

Predmetnik

Oznaka Programske enote Obvezno
izbirno
Skupno število ur Število  kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Madžarščina obvezno 213 12
P3 Matematika obvezno 213 12
P4 Tuji jezik obvezno 164 9
P5 Umetnost obvezno 33 2
P6 Družboslovje obvezno 132 6
P7 Naravoslovje obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem obvezno 140 6
M2 Enosmerna električna vezja obvezno 170 9
M3 Izmenična električna vezja obvezno 170 9
M4 Krmilne naprave obvezno 170 8
M5 Električne in komunikacijske inštalacije obvezno 170 8
M6 Elektroenergetski sistemi izbirno 146 7
M7 Električni stroji in naprave izbirno 146 7
M8 Elektronski sklopi izbirno 146 7
M9 Avtomatika izbirno 146 7
M10 Pametne inštalacije izbirno 146 7
M11 Obnovljivi viri energije izbirno 146 7
Skupaj B   1112 54
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom   1292 52
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
  Aktivno državljanstvo   30 2
  Interesne dejavnosti   130 6
Skupaj D   160 8
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   156 7
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   189
             

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli:

 • Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
 • Madžarščina II: drugi jezik – nižja raven.

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula:

 • M6 in M7 ali
 • M8 in M9 ali
 • M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.