Predmetnik elektrikarja

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/eletrikar_dv-2020/posebnidel.htm

Oznaka Programske enote Obvezno
izbirno
Skupno število ur Število  kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Madžarščina obvezno 213 12
P3 Matematika obvezno 213 12
P4 Tuji jezik obvezno 164 9
P5 Umetnost obvezno 33 2
P6 Družboslovje obvezno 132 6
P7 Naravoslovje obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem obvezno 140 6
M2 Enosmerna električna vezja obvezno 170 9
M3 Izmenična električna vezja obvezno 170 9
M4 Krmilne naprave obvezno 170 8
M5 Električne in komunikacijske inštalacije obvezno 170 8
M6 Elektroenergetski sistemi izbirno 146 7
M7 Električni stroji in naprave izbirno 146 7
M8 Elektronski sklopi izbirno 146 7
M9 Avtomatika izbirno 146 7
M10 Pametne inštalacije izbirno 146 7
M11 Obnovljivi viri energije izbirno 146 7
Skupaj B   1112 54
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom   1292 52
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
  Aktivno državljanstvo   30 2
  Interesne dejavnosti   130 6
Skupaj D   160 8
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   156 7
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   189
             

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli:

  • Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
  • Madžarščina II: drugi jezik – nižja raven.

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula:

  • M6 in M7 ali
  • M8 in M9 ali
  • M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

Comments are closed.