Povabilo k sodelovanju v projektu Erasmus+ 2019/20 (Braga, Portugalska)

POVABILO K SODELOVANJU V PROJEKTU ERASMUS+ KA1

»EMBRACING OPPORTUNITIES / SPREJEMAMO PRILOŽNOSTI«

PROJEKTI UČNE MOBILNOSTI V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU za šolsko leto 2019/2020

 

Na podlagi Sklepa o izboru projektov v okviru programa Unije Erasmus+, Razpis Erasmus+ 2019, Ključni ukrep 1: projekti učne mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, bodo lahko naši dijaki in učitelji v dvoletnem projektu »EMBRACING OPPORTUNITIES / Sprejemamo priložnosti« opravljali praktično usposabljanje in izobraževanje v tujini.

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 bo na Portugalskem, Finskem in v Budimpešti lahko sodelovalo 28 dijakov programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

NAMEN MOBILNOSTI

Opravljanje praktičnega usposabljanja, pridobitev ključnih oz. splošnih in strokovnih kompetenc z namenom boljše zaposljivosti na trgu dela.

CILJI MOBILNOSTI

Nadgradnja in razširitev poklicnih in jezikovnih znanj, krepitev socialnih veščin, krepitev in dvig samostojnosti, odgovornosti, samozavesti ter motiviranosti in razširjanje obzorij.

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI v šolskem letu 2019/2020

Prva mobilnost na Portugalsko v mesto Braga traja 3 tedne in bo potekala v času od 13. 10 do 2. 11. 2019. Delovni jezik je angleščina.

POGOJI ZA PRIJAVO NA MOBILNOST

Na voljo so štiri učna mesta za dijake programa Kemijski tehnik in in dve učni mesti za dijake programa Strojni tehnik.

Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis mora izpolnjevati naslednja pogoja:

 • ima slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. ima v njej prijavljeno stalno bivališče,
 • v šolskem letu 2018/2019 je dijak/-inja 2. letnika programa Strojni tehnik in 3. letnika programa Kemijski tehnik.

PRIJAVA

Dijak/-inja izpolni:

 1. Prijavnico (obrazec je v prilogi), ki mora biti izpolnjena v celoti in podpisana tudi s strani staršev) ;
 2. Motivacijsko pismo in Europass CV v angleškem jeziku (www.europass.si).

Prijavnica in spremna dokumentacija morata biti izpolnjeni v elektronski obliki. Prijave, ki bodo izpolnjene ročno, bodo zavrnjene kot neustrezne, prav tako prijave, ki ne bodo vsebovale motivacijskega pisma. Za pomoč pri pisanju in izpolnjevanju dokumentov se lahko obrnete na prof. Sandro Vida, .

Prijava se odda v tiskani obliki koordinatorici in po elektronski pošti najkasneje do 27. maja 2019 na e-naslov: z oznako Erasmus+.

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

KRITERIJI ZA IZBIRO

Izbor bo v skladu s kriteriji na podlagi dokazil opravila komisija, ki jo sestavljajo: koordinatorica projekta in organizatorica praktičnega usposabljanja, razredniki, oddelčni učiteljski zbor. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do konca maja 2019 in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. Dijake bo komisija ocenila po spodnjih kriterijih in jih o rezultatih obvestila do konca maja 2019, ko bodo imeli izbrani dijaki in starši tudi informativni sestanek.

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

 • katerih vedenje in odnos sta primerna,
 • se zanimajo za svoje poklicno področje in izražajo močno motivacijo za izkušnjo mobilnosti,
 • bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu,
 • bodo predložili izpolnjeno prijavo s čim bolj kreativnim in inovativnim motivacijskim pismom,
 • so prizadevni, uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih,
 • imajo zadovoljivo znanje angleščine,
 • so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih,
 • so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina),
 • so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela,
 • imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice,
 • bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini.

FINANČNA SREDSTVA

Sredstva Evropske komisije za izvedbo mobilnosti se črpajo iz odobrenega projekta po postavkah kot so določene za državo in v skladu z razpisom Erasmus+ za leto 2019. S pomočjo sredstev so dijaki upravičeni do kritja stroškov poti, nastanitve, zavarovanja in prehrane.

OBVEZNOSTI DIJAKOV

Izbrani dijaki bodo morali pred mobilnostjo s pomočjo šole urediti potrebno dokumentacijo za tuje partnerje Student Application Form ter podpisati Pogodbo o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA1 in Dogovor o praktičnem usposabljanju.

Pogodba je zavezujoča in v njej so natančno definirane obveznosti vseh udeleženih v projektu, torej obveznosti dijaka pred, med in po mobilnosti, šole in partnerske organizacije v tujini. Podrobnosti pred podpisom pogodbe o sodelovanju v projektu razjasnimo na sestanku s starši.

POTRDILO/CERTIFICATE

Vsak dijak/-inja si z opravljanjem prakse v tujini pridobi evropski dokument Europass Mobility, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal in znanja, ki jih je pridobil. Dokument je dobro priporočilo pri iskanju dela in nadaljevanju študija.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini na podlagi potrdila delodajalca šola prizna kot obvezno opravljeno praktično usposabljanje z delom oz. prizna določeno število ur za interesne dejavnosti v skladu s predmetnikom programa Kemijski in Strojni tehnik.

Prav tako se v Prilogi k zaključnemu spričevalu poklicne mature navede ta mobilnost in tema.

DODATNE INFORMACIJE

Najpomembnejša je predvsem vaša motivacija, kar pomeni, da predložite ustrezno izpolnjeno dokumentacijo, ko jo potrebujemo. O vsem boste pravočasno obveščeni po e-pošti, zato jo je potrebno redno prebirati. Vaše sodelovanje je zelo pomembno, kar pomeni, da se pravočasno odzivate na e-pošto in navodila koordinatorice projekta.

Za dodatne informacije in pojasnila pa se obrnite na koordinatorico projekta mobilnosti Erasmus+ KA1, Lučko Bačič; T: 574 2 517, E: .

Koordinatorica projekta
Lučka Bačič


Priloga

Comments are closed.