A szülők tanácsa

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
  • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki v svetu staršev v šolskem letu 2021/22 so:

RAZRED PREDSTAVNIK NADOMESTNI PREDSTAVNIK
1. a Doris Komloš Bruno Pintarič
1. b Dario Utroša Martina Kovač
1. d Gordana Kiralj Alenka Kovač
1. k  Andrej Vöröš  
1. e Bojana Antolin Katja Zajtl
1. g Metka Gönc Marjana Gavrič
1. f Matejka Somi Tadeja Sarjaš
2. a Laura Cuk Tatjana Györkös Litrop
2. c Valentina Smej Nataša Tibaut Vehab
2. k Karolina Küplen Erik Žoldoš
2. e Nikolina Palnec Marjana Trajber
2. f Sonja Magdič Sonja Šavel Horvat
3. a Otto Močnek Aleksandra Petrović
3. k Terezija Houbar Andreja Horvat
3. c Darko Kolar Kornelija Njakaš
3. d Sofija Gavrilović Anita Györöš
3. e Sanja Vida Kralj Ivan Novak
3. f Lea Benko Klavdija Krampač
4. a Klara Koša Tina Hozjan
4. k Katja Hozjan Valentina Smej
4. d Alojz Vuk Matjaž Jerebic
4. g Edita Bajič  
4. h Natalija Gojnik Stanka Čivre
5. g Olga Živko Maja Feher
5. h Gabriela Vučkič Marjana Škafar

Priloge

Comments are closed.