A szülők tanácsa

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
  • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki v svetu staršev so:

RAZRED PREDSTAVNIK NADOMESTNI PREDSTAVNIK
1. a Erika Vegi Danijela Grof
1. k Igor Kolenko Simona Nagy
1. d Sandra Ferencek Barbarič Mateja Žerdin
1. e Tomislav Kepe  
1. f Darko Kavaš Martina Kovač
1. g Ana Marija Dogar Janja Gabor
1. h Zoltan Šanca  
2. a Doris Komloš Bruno Pintarič
2. b Teodor Lebar Dario Utroša
2. d Suzana Špilak Alenka Kovač
2. k Andrej Vöröš Roman Nežič
2. e Olga Živko Brigita Bogdan
2. f Matejka Somi Tadeja Sarjaš
2. g Metka Gönc  
3. a Elizabeta Sakač Renatka Domonkoš
3. c Nataša Tibaut Vehab Dušan Utroša
3. k Karolina Kuplen Dejan Čeke
3. e Marjana Trajber Karmen Špiclin Kapun
3. f Sonja Magdič Sonja Šavel Horvat
4. a Otto Močnek Andrejka Hozjan
4. c Darko Kolar Kornelija Njakaš
4. d Saška Hančik Anita Györköš
4. k Terezija Houbar Andreja Horvat
4. g Sanela Kocet Brigita Matko
5. g Gordana Horvat Andreja Sobočan
5. h Natalija Gojnik Stanka Čivre

Priloge

Comments are closed.