Protokol samotestiranja dijakov

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA DIJAKOV V SREDNJIH ŠOLAH, ŠTUDENTOV V VIŠJIH
STROKOVNIH ŠOLAH IN UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH,
V KATERIH SE PRIDOBI JAVNO VELJAVNA IZOBRAZBA

I.

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.

(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za dijake srednjih šol, študente višjih strokovnih šol in udeležence izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba (v nadaljevanju: upravičenci).

(2) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je za upravičence obvezno in brezplačno.

(3) Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se za upravičence izvaja trikrat tedensko v izobraževalni instituciji, kjer se izobražujejo. Samotestiranje se izvaja praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor je upravičenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v izobraževalni instituciji.

(4) Upravičencu pripada 15 testov na mesec, ki jih pridobi sam oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali ob predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.

(5) Samotestirajo se vsi upravičenci, ki se niso cepili in niso preboleli COVID-19 ali se niso cepili in so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.

III.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 bo potekalo z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. Samotestiranje se izvaja skladno z navodili proizvajalca.

(2) V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

IV.

(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se upravičenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora upravičenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki (v primeru mladoletne osebe) poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

(2) Upravičenci test izvedejo v prostorih, ki ga določi izvajalec izobraževalnega programa. Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna medosebna razdalja.

(3) Upravičenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta.

(4) Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se upravičencem približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno. Ravna skladno z navodili pooblaščenega specialista MDPŠ, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.

(5) Upravičenec si pred pričetkom postopka umije roke. Na čisto delovno površino položi brisačko za enkratno uporabo na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja.

(6) Po opravljenem testiranju po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na koncu brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje odpadkov.

(7) Po opravljenem testiranju si upravičenec umije/razkuži roke.

(8) Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje je treba prostor dobro prezračiti. V primeru, da je kateri izmed upravičencev pozitiven je treba prostor dodatno očistiti/razkužiti.

(9) Odpadke pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je potrebno namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki nastalimi pri izvajanju samo-testiranja naj se nikoli ne odpira.

V.

(1) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 upravičenec in ravnatelj/direktor ravnata v skladu z Navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu) in Navodila visokošolskim zavodom in študentskim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ).

(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 upravičenec, ki še ni polnoleten, o tem obvesti starše.

(3) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR testiranje upravičenec (v primeru mladoletne osebe njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki) nemudoma kontaktira izbranega osebnega zdravnika, ali se nemudoma naroči na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe, brez predhodnega obveščanja osebnega zdravnika.

(4) Izvajalec zdravstvene dejavnosti takoj, najpozneje pa v 24 urah od pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2, odvzame bris za test PCR.

(5) Dokazilo o pozitivnem rezultatu samotestiranja na SARS-CoV-2 je praviloma fotografija testa HAG za samotestiranje, ki je opravljena v 15 minutah po odvzemu brisa. Za veljavno dokazilo se šteje tudi izpolnjen evidenčni list samotestiranja ali pozitivni izvid testa HAG, opravljen pri zasebnem izvajalcu, kadar se za to obliko testiranja odloči izobraževalna inštitucija.

(6) Upravičenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Upravičenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

(7) V primeru pozitivnega PCR testa upravičenec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki (v primeru mladoletne osebe) obvestijo ravnatelja/direktorja šole/zavoda oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj/direktor ali oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj/direktor, in izbranega osebnega zdravnika upravičenca.

(8) Ravnatelj/direktor ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.

(9) V primeru negativnega PCR testa udeleženec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

MAG. Franc Vindišar
DRŽAVNI SEKRETAR

Comments are closed.