Povabilo k sodelovanju v projektu Erasmus+

erasmus-plus

Povabilo k sodelovanju v  projektu Erasmus+
Učna mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
za šolsko leto 2016/2017

 

Na podlagi Sklepa o izboru projektov v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1, razpis E+ 2016, Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, z dne 20. april 2016, bodo lahko naši dijaki in učitelji v dvoletnem projektu »Knowledge for all« opravljali praktično usposabljanje in izobraževanje v tujini.

V šolskem letu 2016/2017  bo sodelovalo 8 dijakov,  projekt mobilnosti  poteka v Milanu. V šolskem letu 2017/2018  v Budimpešti bo sodelovalo 12 dijakov ter  5 učiteljev.  Dijake bo v obeh mobilnostih spremljal po en učitelj.

NAMEN MOBILNOSTI

Opravljanje praktičnega usposabljanja, pridobitev ključnih oz. splošnih in strokovnih kompetenc z namenom boljše zaposljivosti na trgu dela.

CILJI MOBILNOSTI

Nadgradnja in razširitev poklicnih in jezikovnih znanj, krepitev socialnih veščin, krepitev in dvig samostojnosti, odgovornosti, samozavesti ter motiviranosti in razširjanje obzorij.

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost traja 3 tedne in bo potekala v času od 16.10 do 6.11. 2016, delovni jezik je angleščina. Mobilnost se izvaja v času praktičnega usposabljanja razreda v skladu s šolskim koledarjem.

POGOJI ZA PRIJAVO NA MOBILNOST V MILANO

Na voljo sta 2 učni mesti za dijake programa Ekonomski tehnik in  6 učnih mest za dijake programa Strojni tehnik.

Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis  mora izpolnjevati naslednja pogoja:

 • ima slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. ima v njej prijavljeno stalno bivališče,
 •  v šolskem letu 2015/2016  je dijak/-inja 1. ali 3. letnika programa Ekonomski tehnik ali

Strojni tehnik na naši šoli.

PRIJAVA

Dijak/-inja izpolni:

 1.  prijavnico (obrazec je v prilogi), ki  mora biti  izpolnjena v celoti in podpisana tudi s strani staršev) ;
 2.  motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku (navodila in obrazec v prilogi; prošnja za sodelovanje v projektu, v kateri se osebno predstavi in pojasni, zakaj bi želel/-a opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini);
 3.  Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (navodila in obrazec v prilogi; tiskana verzija mora biti podpisana s strani učitelja angleščine, ki potrdi stopnjo znanja po Evropski jezikovni lestvici) (www.europass.si).

Prijavnica in spremna dokumentacija morata biti izpolnjeni v elektronski obliki. Prijave, ki bodo izpolnjene ročno, bodo zavrnjene kot neustrezne, prav tako prijave, ki ne bodo vsebovale motivacijskega pisma. Prijava se odda v tiskani obliki koordinatorici in po elektronski pošti   najkasneje do 20. maja 2016  na e-naslov z oznako Erasmus+.

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

KRITERIJI ZA IZBIRO

Izbor bo v skladu s kriteriji na podlagi dokazil opravila komisija, ki jo sestavljajo: koordinatorica projekta in  organizatorica praktičnega usposabljanja, razredniki, oddelčni učiteljski zbor. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do konca maja 2016 in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi.

Dijake bo komisija ocenila po spodnjih kriterijih in jih o rezultatih obvestila do konca maja 2016, ko bodo imeli izbrani dijaki in starši  tudi informativni sestanek.

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

 • katerih vedenje in odnos sta  primerna,
 • se zanimajo za svoje poklicno področje in izražajo močno motivacijo za izkušnjo mobilnosti,
 • bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu,
 • bodo predložili  izpolnjeno prijavo  s čim bolj kreativnim in inovativnim motivacijskim pismom,
 • so prizadevni, uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih,
 • imajo zadovoljivo znanje angleščine,
 • so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih,
 • so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina),
 • so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela,
 • imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice,
 • bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini.
FINANČNA SREDSTVA

Sredstva Evropske komisije za izvedbo mobilnosti se črpajo iz odobrenega projekta po postavkah kot so določene za državo in v skladu z razpisom Erasmus+ za leto 2016. S pomočjo  sredstev so dijaki upravičeni do  kritja  stroškov poti, nastanitve, zavarovanja in prehrane.

OBVEZNOSTI DIJAKOV

Izbrani dijaki bodo morali pred mobilnostjo s pomočjo šole urediti potrebno dokumentacijo za tuje partnerje  Student Application Form ter podpisati Pogodbo o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA1 in Dogovor o praktičnem usposabljanju.

Pogodba je zavezujoča in v njej so natančno definirane obveznosti vseh udeleženih v projektu, torej obveznosti dijaka pred, med in po mobilnosti,  šole in partnerske organizacije v tujini. Podrobnosti pred podpisom pogodbe o sodelovanju v projektu razjasnimo na sestanku s starši.

POTRDILO/CERTIFICATE

Vsak dijak/-inja si z opravljanjem prakse v tujini pridobi evropski dokument Europass Mobility, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal  in znanja, ki jih je pridobil. Dokument je dobro priporočilo pri iskanju dela in nadaljevanju študija.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini na podlagi potrdila delodajalca  šola prizna kot obvezno opravljeno praktično usposabljanje z delom  v skladu s predmetnikom programa Ekonomski tehnik in Strojni tehnik.

Prav tako se  v Prilogi k zaključnemu spričevalu poklicne mature  navede ta mobilnost in tema.

DODATNE INFORMACIJE

Najpomembnejša je predvsem vaša motivacija, kar pomeni, da predložite ustrezno izpolnjeno dokumentacijo, ko jo potrebujemo. O vsem boste pravočasno obveščeni po e-pošti, zato jo je potrebno redno prebirati. Vaše sodelovanje je zelo pomembno, kar pomeni, da se pravočasno odzivate na e-pošto in navodila koordinatorice projekta.

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na koordinatorico projekta mobilnosti Erasmus+ KA1, Lučko Bačič; T: 574 2 517, E: .

Koordinatorica projekta,
Lučka Bačič

Priloge:

Comments are closed.