Povabilo k sodelovanju v projektu Erasmus+ 2023/24

POVABILO K SODELOVANJU V  PROJEKTU ERASMUS+ KA122 – VET

 »SEGAMO ČEZ MEJE/ REACHING ACROSS BORDERS«

MOBILNOST osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za šolsko leto 2023/2024

Na podlagi Sklepa o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Unije Erasmus+ (v nadaljevanju Sklep), Razpis Erasmus+ 2022, Ključni ukrep 1, akcija Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za neakreditirane institucije bodo lahko naši dijaki in učitelji v leto in pol trajajočem projektu »SEGAMO ČEZ MEJE/ REACHING ACROSS BORDERS« opravljali praktično usposabljanje in izobraževanje v tujini.  

V šolskem letu 2023/2024  bodo lahko praktično usposabljanje opravljali dijaki programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v Rovaniemiju na Finskem in v Valenciji v Španiji.

NAMEN MOBILNOSTI

Opravljanje praktičnega usposabljanja, pridobitev ključnih oz. splošnih in strokovnih kompetenc z namenom boljše zaposljivosti na trgu dela.

CILJI MOBILNOSTI

Nadgradnja in razširitev poklicnih in jezikovnih znanj, krepitev socialnih veščin, krepitev in dvig samostojnosti, odgovornosti, samozavesti ter motiviranosti in razširjanje obzorij.

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI v šolskem letu 2023/2024

Mobilnost na Finskem traja od 20. 2. do 1. 3. 2024 in v Španiji predvidoma od 7. 4. do 26. 4. 2024. Delovni jezik  je angleščina.

POGOJI ZA PRIJAVO NA  MOBILNOST

Za Finsko sta na voljo 2 učni mesti za dijake 3. letnika program Strojni tehnik.

Za Valencijo so na voljo  2 učni mesti za dijake 3. letnika programa Kemijski tehnik, 2 učni mesti za dijake 3. letnika program Predšolska vzgoja,  4 učna mesta za dijake 3. letnika program Strojni tehnik in 3 učna mesta za dijake 2. letnika program  Ekonomski tehnik.

Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis  mora izpolnjevati naslednja pogoja:

 • ima slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. ima v njej prijavljeno stalno bivališče,
 •  v šolskem letu 2023/2024  je dijak/-inja  3. letnika Kemijski tehnik, Predšolska vzgoja, Strojni tehnik  ali 2. letnika Ekonomski tehnik.

PRIJAVA

Dijak/-inja izpolni:

 1.  Prijavnico, ki mora biti  izpolnjena v celoti in podpisana s strani staršev/skrbnikov
 2.  Motivacijsko pismo in Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (www.europass.si).
 3. Prijavnica se odda v tiskani obliki koordinatorici do 15. 9. 2023
 4. Za motivacijsko pismo in Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku je rok oddaje do 22. 9. 2023 na e-naslov:  z oznako Erasmus+.

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka  in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, se pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

KRITERIJI ZA IZBIRO

Izbor bo v skladu s kriteriji na podlagi dokazil opravila komisija, ki jo sestavljajo: koordinatorica projekta in  organizatorica praktičnega usposabljanja, razredniki, oddelčni učiteljski zbor. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni do 6. 10. 2023  in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi.  Pred mobilnostjo bosta organizirana tudi dva informativna sestanka za starše.

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

 • katerih vedenje in odnos sta  primerna,
 • se zanimajo za svoje poklicno področje in izražajo močno motivacijo za izkušnjo mobilnosti,
 • bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu,
 • bodo predložili  izpolnjeno prijavo  s čim bolj kreativnim in inovativnim motivacijskim pismom,
 • so prizadevni, uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih,
 • imajo zadovoljivo znanje angleščine,
 • so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih,
 • so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina),
 • so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela,
 • imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice,
 • bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini.

FINANČNA SREDSTVA

Projekt Erasmus+ je sofinanciran s strani Evropske komisije. Sredstva Evropske komisije za izvedbo mobilnosti se črpajo iz odobrenega projekta po postavkah kot so določene za državo in v skladu z razpisom Erasmus+ za leto 2022.

S pomočjo  sredstev so dijaki upravičeni do  kritja  stroškov poti, nastanitve, prehrane, zavarovanja, javnega prevoza in oglede kulturno zgodovinskih znamenitosti.

OBVEZNOSTI DIJAKOV

Izbrani dijaki bodo morali pred mobilnostjo s pomočjo šole urediti potrebno dokumentacijo za tuje partnerje  ter podpisati Pogodbo o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA122.

Pogodba je zavezujoča in v njej so natančno definirane obveznosti vseh udeleženih v projektu, torej obveznosti dijaka pred, med in po mobilnosti,  šole in partnerske organizacije v tujini. Podrobnosti pred podpisom pogodbe o sodelovanju v projektu razjasnimo na sestanku s starši.

POTRDILO/CERTIFICATE

Vsak dijak/-inja si z opravljanjem prakse v tujini pridobi evropski dokument Europass Mobility, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal  in znanja, ki jih je pridobil. Dokument je dobro priporočilo pri iskanju dela in nadaljevanju študija.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini na podlagi potrdila partnerske organizacije  šola prizna za opravljeno praktično usposabljanje z delom po predmetniku izobraževalnega programa.

Prav tako se  v Prilogi k zaključnemu spričevalu poklicne mature  navede ta mobilnost in tema.  

DODATNE INFORMACIJE

 Najpomembnejša je predvsem vaša motivacija, kar pomeni, da predložite ustrezno izpolnjeno dokumentacijo, ko jo potrebujemo. O vsem boste pravočasno obveščeni po e-pošti, zato jo je potrebno redno prebirati. Vaše sodelovanje je zelo pomembno, kar pomeni, da se pravočasno odzivate na e-pošto in navodila koordinatorice projekta.

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na koordinatorico projekta mobilnosti Erasmus+ KA1, Lučko Bačič; T: 574 2 517, E: .

Koordinatorica projekta: Lučka Bačič

Comments are closed.