Povabilo k sodelovanju v projektu Erasmus+ 2022/23

Povabilo k sodelovanju v projektu Erasmus+ KA122 – VET

»SEGAMO ČEZ MEJE/ REACHING ACROSS BORDERS«

MOBILNOST osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za šolsko leto 2022/2023

Na podlagi Sklepa o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Unije Erasmus+ (v nadaljevanju Sklep), Razpis Erasmus+ 2022, Ključni ukrep 1, akcija Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju za neakreditirane institucije bodo lahko naši dijaki in učitelji v leto in pol trajajočem projektu »SEGAMO ČEZ MEJE/ REACHING ACROSS BORDERS« opravljali praktično usposabljanje in izobraževanje v tujini.

V šolskem letu 2022/2023 bodo lahko praktično usposabljanje opravljali dijaki programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v Bragi na Portugalskem in v Puerto de la Cruz na Tenerifih.

NAMEN MOBILNOSTI

Opravljanje praktičnega usposabljanja, pridobitev ključnih oz. splošnih in strokovnih kompetenc z namenom boljše zaposljivosti na trgu dela.

CILJI MOBILNOSTI

Nadgradnja in razširitev poklicnih in jezikovnih znanj, krepitev socialnih veščin, krepitev in dvig samostojnosti, odgovornosti, samozavesti ter motiviranosti in razširjanje obzorij.

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI v šolskem letu 2022/2023

Mobilnost na Portugalskem in na Tenerifih traja 3 tedne in bo potekala predvidoma od 2. 4. do 22. 4. 2023. Delovni jezik je angleščina.

POGOJI ZA PRIJAVO NA MOBILNOST

Na voljo je 6 učnih mest za dijake programa Ekonomski tehnik 3. letnik in Ekonomski tehnik PTI (4. letnik), 7 učnih mest za dijake programa Kemijski tehnik 3. letnik in 2 učni mesti za dijake programa Strojni tehnik 3. letnik.

Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis mora izpolnjevati naslednja pogoja:

 • ima slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. ima v njej prijavljeno stalno bivališče,
 •  v šolskem letu 2022/2023 je dijak/-inja 3. letnika programa Ekonomski tehnik oz. Ekonomski tehnik PTI 4. letnik ali 3. letnika programa Kemijski tehnik ali 3. letnika programa Strojni tehnik.

PRIJAVA

Dijak/-inja izpolni:

 1.  Prijavnico (obrazec je v prilogi), ki mora biti izpolnjena v celoti in podpisana tudi s strani staršev) ;
 2.  Motivacijsko pismo in Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (www.europass.si).
 3. Prijavnica se odda v tiskani obliki koordinatorici in po elektronski pošti do 23. 9. 2022 na e-naslov: z oznako Erasmus+.
 4. Za motivacijsko pismo in Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku je rok oddaje do 30. 9. 2022.

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, se pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

KRITERIJI ZA IZBIRO

Izbor bo v skladu s kriteriji na podlagi dokazil opravila komisija, ki jo sestavljajo: koordinatorica projekta in organizatorica praktičnega usposabljanja, razredniki, oddelčni učiteljski zbor. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni do 5. 10. 2022 in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. Pred mobilnostjo bosta organizirana tudi dva informativna sestanka za starše.

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

 • katerih vedenje in odnos sta primerna,
 • se zanimajo za svoje poklicno področje in izražajo močno motivacijo za izkušnjo mobilnosti,
 • bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu,
 • bodo predložili izpolnjeno prijavo s čim bolj kreativnim in inovativnim motivacijskim pismom,
 • so prizadevni, uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih,
 • imajo zadovoljivo znanje angleščine,
 • so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih,
 • so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina),
 • so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela,
 • imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice,
 • bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini.

FINANČNA SREDSTVA

Projekt Erasmus+ je sofinanciran s strani Evropske komisije. Sredstva Evropske komisije za izvedbo mobilnosti se črpajo iz odobrenega projekta po postavkah kot so določene za državo in v skladu z razpisom Erasmus+ za leto 2022.

S pomočjo sredstev so dijaki upravičeni do kritja stroškov poti, nastanitve, prehrane, zavarovanja, javnega prevoza in oglede kulturno zgodovinskih znamenitosti.

OBVEZNOSTI DIJAKOV

Izbrani dijaki bodo morali pred mobilnostjo s pomočjo šole urediti potrebno dokumentacijo za tuje partnerje Student Application Form ter podpisati Pogodbo o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA122.

Pogodba je zavezujoča in v njej so natančno definirane obveznosti vseh udeleženih v projektu, torej obveznosti dijaka pred, med in po mobilnosti, šole in partnerske organizacije v tujini. Podrobnosti pred podpisom pogodbe o sodelovanju v projektu razjasnimo na sestanku s starši.

POTRDILO/CERTIFICATE

Vsak dijak/-inja si z opravljanjem prakse v tujini pridobi evropski dokument Europass Mobility, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal in znanja, ki jih je pridobil. Dokument je dobro priporočilo pri iskanju dela in nadaljevanju študija.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini na podlagi potrdila partnerske organizacije šola prizna za opravljeno praktično usposabljanje z delom po predmetniku izobraževalnega programa.

Prav tako se v Prilogi k zaključnemu spričevalu poklicne mature navede ta mobilnost in tema.

DODATNE INFORMACIJE

 Najpomembnejša je predvsem vaša motivacija, kar pomeni, da predložite ustrezno izpolnjeno dokumentacijo, ko jo potrebujemo. O vsem boste pravočasno obveščeni po e-pošti, zato jo je potrebno redno prebirati. Vaše sodelovanje je zelo pomembno, kar pomeni, da se pravočasno odzivate na e-pošto in navodila koordinatorice projekta.

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na koordinatorico projekta mobilnosti Erasmus+ KA1, Lučko Bačič; T: 574 2 517, E: .

Priloge:

 

Comments are closed.