Predmetnik programa trgovec

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/SPI/trgovec_dv-2020/posebnidel.htm

Oznaka Programska enota: Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Madžarščina I, II Obvezno 213 12
P3 Matematika Obvezno 213 12
P4 Tuji jezik Obvezno 164 9
P5 Umetnost Obvezno  33 2
P6 Naravoslovje Obvezno  132 6
P7 Družboslovje Obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Temelji gospodarstva Obvezno 108  5
M2 Poslovanje trgovskega podjetja Obvezno 324  16
M3 Prodaja blaga Obvezno 513  27
 M4 Upravljanje z blagovno skupino

živila

Izbirno 108                   5
M5 Upravljanje z blagovno skupino

tehnika

Izbirno 108                  5
M6 Upravljanje z blagovno skupino

Tekstilij in drogerijskih izdelkov

Izbirno 108                  5
Skupaj B   1053 53
Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk   280 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom   1293 53
D – Interesne dejavnosti
 Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti kurikulum 
Odprti kurikulum   195 8
Celostni razvoj osebnosti   35 2
Poslovno računstvo   42 2
Poznavanje blaga/živil   64 3
Finančno opismenjevanje mladih   32 2
Zaključni izpit     2
Skupaj kreditnih točk     189 KT

Comments are closed.