Predmetnik tehnika mehatronike PTI

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/tehnik_mehatronike_dv/posebnidel.htm

Oznaka Programske enote Obvezno /

izbirno

Skupno število

ur

Število kreditnih

točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 276 13
P2 Madžarščina I ali Madžarščina

II

obvezno 276 13
P3 Matematika obvezno 206 10
P4 Tuji jezik I obvezno 276 13
P5 Umetnost obvezno 30 2
P6 Zgodovina obvezno 40 2
P7 Geografija izbirno 40 2
P8 Sociologija izbirno 40 2
P10 Fizika obvezno 80 4
P11 Kemija obvezno 40 2
P12 Informatika obvezno 60 3
P13 Športna vzgoja obvezno 150 7
Skupaj A   1514 73
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško sporazumevanje obvezno 34 2
M2 Tehnološki procesi obvezno 35 2
M3 Mehatronika obvezno 272 11
M4 Informacijski sistemi obvezno 136 6
M5 Krmilno regulacijski sistemi obvezno 204 9
Skupaj B   681 30
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   300 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z

delom

  76 3
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   96 4
E – Odprti kurikulum
E Odprti kurikulum   136 6
  Projektno delo v stroki   66 3
  Osnove strojništva in

elektrotehnike

  70 3
Poklicna matura (storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     120

Comments are closed.