Strojni tehnik PTI

STROJNI TEHNIK PTI DV

SZAKISKOLAI PROGRAMOT KIEGÉSZÍTŐ PROGRAM GÉPÉSZTECHNIKUM

 

 • Čas trajanja izobraževanja: 2 leti
 • Naziv strokovne izobrazbe strojni tehnik/strojna tehnica
 • Stopnja izobrazbe: V.
 • Izvedba: Izobraževalni program se izvaja v šoli. Praktično usposabljane se izvaja pri delodajalcu.

 VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal izobraževanje v programih:

 • avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar,izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih strojev in naprav ali
 • je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

NAJPOGOSTEJŠA DELA

 • konstruira in projektira posamezne strojne dele, orodja in načrtuje proizvodnjo,
 • izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • izvaja tehnološke procese obdelave materialov,
 • snuje in konstruira enostavne elemente, sklope in naprave,
 • upravlja in programira numerično vodene obdelovalne stroje ter naprave,
 • izvaja tehniške in tehnološke meritve z enostavnimi in digitalnimi pripomočki,
 • skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja ter komunicira s strankami,
 • upravlja in programira in robotske sisteme.

PREDMETNIK

Oznaka Programske enote Obvezno

izbirno

/ Skupno

število ur

Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti    
P1 Slovenščina obvezno   276 13
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno   276 13
P3 Matematika obvezno   206 10
P4 Tuji jezik I obvezno   276 13
P5 Umetnost obvezno   30 2
P6 Zgodovina obvezno   40 2
P7 Geografija obvezno   40 2
P8 Sociologija obvezno   40 2
P10 Kemija obvezno   60 3
P11 Fizika obvezno   60 3
P12 Informatika obvezno   60 3
P13 Športna vzgoja obvezno   150 7
Skupaj A     1514 73
 B – Strokovni moduli    
M1 Poslovanje in podjetništvo obvezno   102 5
M2 Načrtovanje konstrukcij obvezno   115 5
M3 Učinkovita raba energije obvezno   116 5
M4 Obdelava gradiv obvezno   116 4
M6 Računalniško podprte tehnologije izbirno   140 6
M7 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije izbirno   140 6
Skupaj B     729 31
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli    
  Praktični pouk     205 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu    
  Praktično usposabljanje z delom     76 3
 D – Interesne dejavnosti    
  Interesne dejavnosti     96 4
 E – Odprti kurikulum    
E Odprti kurikulum     136 5
  Preoblikovanje     68 3
  Osnove avtomatizacije     68 2
Poklicna matura (storitev in zagovor)       4
Skupaj kreditnih točk       120

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje poklicne mature.

 Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz strojništva.
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Strojni tehnik/tehnica je zaposlen v industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v negospodarskih dejavnostih, s pridobljeno izobrazbo in znanjem ima tudi velike možnosti samozaposlitve. Strojnega tehnika/tehnico srečamo na delovnih mestih kot so: Menedžer podjetja, samostojni podjetnik, vodja proizvodnje ali delovišča, vodja oddelka v trgovini, konstrukter, tehnolog, upravljalec strojev, upravljalec energetskih naprav, kontrolor proizvodnje, CNC programer in operater, programer ali operater robotskih sistemov, vzdrževalec opreme, komercialni ali nabavni referent, trgovski zastopnik, zavarovalniški zastopnik, cenilec škod in odgovorna oseba za logistiko ali varstvo pri delu.

MOŽNOSTI NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju ima strojni tehnik/tehnica številne možnosti izobraževanja v višje ali visokošolskih programih. Strojni tehniki/tehnice se najpogosteje odločajo za študij: strojništva, mehatronike, prometa, logistike, fizike in matematike, multimedije in komunikacij, komunalnega inženirstva, organizacije dela, gospodarskega inženiringa, varstva okolja in varnosti pri delu, pomorstva, letalstva, manegmenta in informatike.