Strojni tehnik PTI

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 2 leti
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: strojni tehnik/strojna tehnica
 • STOPNJA IZOBRAZBE: V.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal izobraževanje v programih:

 • avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih strojev in naprav ali
 • je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

OPIS POKLICA:

Strojni tehnik je zaposlen v industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih. Na svojem delovnem področju obvlada računalniške tehnike risanja, branje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije. Zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom in pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Usposobljen je za sodelovanje v skupinah ter pozna pomen tehničnih predpisov in standardov. Pri delu zna komunicirati v vsaj enem tujem jeziku, pozna osnove ekonomike in podjetništva ter predpise o varstvu pri delu in varstvu okolja.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • konstruira in projektira posamezne strojne dele, orodja in načrtuje proizvodnjo, izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • izvaja tehnološke procese obdelave materialov, snuje in konstruira enostavne elemente, sklope in naprave,
 • upravlja in programira numerično vodene obdelovalne stroje ter naprave,
 • zvaja tehniške in tehnološke meritve z enostavnimi in digitalnimi pripomočki,
 • skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja ter komunicira s strankami,
 • upravlja in programira in robotske sisteme.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenih s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje poklicne mature.

 Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz strojništva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju ima strojni tehnik številne možnosti izobraževanja v višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov splošne mature, se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne študijske programe. Strojni tehniki se najpogosteje odločajo za študij strojništva, mehatronike, prometa, logistike, fizike in matematike, multimedije in komunikacij, komunalnega inženirstva, organizacije dela, gospodarskega inženiringa, varstva okolja in varnosti pri delu, pomorstva, letalstva, managementa in informatike.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Strojni tehnik je zaposlen v industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v negospodarskih dejavnostih. S pridobljeno izobrazbo in znanjem ima tudi velike možnosti samozaposlitve. Strojnega tehnika srečamo na delovnih mestih kot so: menedžer podjetja, samostojni podjetnik, vodja proizvodnje ali delovišča, vodja oddelka v trgovini, konstrukter, tehnolog, upravljalec strojev, upravljalec energetskih naprav, kontrolor proizvodnje, CNC programer in operater, programer ali operater robotskih sistemov, vzdrževalec opreme, komercialni ali nabavni referent, trgovski zastopnik, zavarovalniški zastopnik, cenilec škod in odgovorna oseba za logistiko ali varstvo pri delu.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom dva tedna v 4. letniku.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Dijaki lahko opravljajo praktično usposabljanje tudi v tujini v okviru programa ERASMUS+.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • DAIHEN VARSTROJ d. d., Lendava    
 • LEK d. d., Lendava     
 • VIRS d. o. o., Lendava
 • ILIRIJA d. o. o., Lendava
 • ARTEX d. o. o., Lendava
 • OLETIĆ GPI d. o. o.
 • VARIS d. o. o., Lendava
 • NAFTA STROJNA d. o. o., Lendava
 • MARTMETAL d. o. o., Lendava
 • ELEKTROMATERIAL d. o. o., Lendava
 • LEGARTIS d. o. o., Lendava
 • USOL d. o. o., Lendava
 • CARTHAGO d. o. o. , Odranci
 • KIT ŽIŽKI d. o. o., Žižki
 • ALUVAR d. o. o., Gančani
 • LIMEC Solution d. o. o., Odranci
 • TOLERANCE d. o. o., Črenšovci
 • STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO HORVAT d. o. o., Odranci
 • MEGRAS d. o. o., Murska Sobota
 • TRANSPAK d. o. o., Murska Sobota
 • TRATNJEK d. o. o., Murska Sobota
 • MEDICOP d. o. o., Murska Sobota
 • DASTROJ d. o. o., Murska Sobota
 • TKO d. o. o., Murska Sobota

 

Predmetnik strojnega tehnika PTI

Utrinki

Videoposnetek predstavitve programa

 


Comments are closed.