Kemijski tehnik SSI

KEMIJSKI TEHNIK DV – KÉMIAI TECHNIKUS

 • Čas trajanja izobraževanja: 4 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: kemijski tehnik/kemijska tehnica
 • Stopnja izobrazbe: V.

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

OPIS POKLICA

Kemijski tehnik je lep in zanimiv poklic, ki zahteva poleg teoretičnega in strokovnega znanja tudi nekaj ročnih spretnosti, za katere niso potrebne posebne nadarjenosti, ker se jih lahko priučimo. Kemijski tehnik pomaga pri organizaciji in nadzoru kemijsko – tehnoloških proizvodnih procesov, zbira vzorce in izvaja kemijska merjenja. Dela v kemijskem laboratoriju kjer izvaja analize in sinteze.

Pridobljeni strokovni naziv kemijski tehnik pokriva celo vrsto področij, zato so možnosti zaposlitve po končanem šolanju precej široke.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA

 Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih (strojništvo, kemija, gradbeništvo, farmacija, biotehnologija, ekonomija, matematika, fizika, računalništvo).

NAJPOGOSTEJŠA DELA

 • izvaja kemijske tehnološke procese
 • nadzira mehansko in elektronsko vodene procese ter naprave
 • skrbi za operativno in tehnološko pripravo proizvodnje
 • zagotavlja potrebne elemente, surovine in embalažo za tehnološki proces
 • upravlja predpisana medfazna analitska dela in nadzoruje kakovost
 • sodeluje pri razvojnem in raziskovalnem delu
 • dobro pozna tehnološke procese, surovine in uporabnost končnih kemijskih izdelkov.

Kemijski tehnik se lahko zaposli v vseh vejah kemijske industrije (proizvodnja anorganskih in organskih surovin, pigmentov, cementa, barv in lakov, lepil, plastike in papirja) ter v sorodnih industrijskih področjih (proizvodnja tekstila, obdelava kože, prehrambna in farmacevtska industrija).

 DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje poklicne mature.

Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 Obvezni del

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz kemije

 Izbirni del

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Kemijski tehnik se lahko zaposli v panogah kemijske industrije, v proizvodnih procesih predelovalne kemijske industrije, proizvodnji barv in lakov, kozmetike, pralnih sredstev in čistil, lepil in najrazličnejših izdelkov iz plastike, v tekstilni industriji (barvarne), usnjarski industriji (strojenje usnja, obdelava usnja), celulozno- papirni, živilski ter v elektro in kovinski industriji. Poleg najpogostejših delovnih področij, ki so vezana na proizvodnjo kemijskih izdelkov, lahko dela v komercialni službi, v skladišču in v carinski službi.


PREDMETNIK

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 487 24
P3 Matematika obvezno 383 19
P4 Tuji jezik I obvezno 417 20
P5 Umetnost obvezno 68 3
P6 Zgodovina obvezno 102 5
P7 Geografija izbirno 68 3
P8 Sociologija izbirno 68 3
P10 Fizika obvezno 140 6
P11 Biologija obvezno 70 3
P12 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A   2630 124
 B – Strokovni moduli
M1 Splošna in anorganska kemija obvezno 136 7
M2 Fizikalna kemija obvezno 170 9
M3 Organska kemija obvezno 170 9
M4 Kemijsko računstvo obvezno 68 4
M5 Laboratorijska in analizna tehnika obvezno 340 17
M6 Kemijska tehnika obvezno 238 12
M7 Tehniško varstvo okolja obvezno 68 3
M8 Kemijska informatika obvezno 68 4
M9 Podjetništvo in trženje obvezno 68 3
M10 Materiali obvezno 68 4
M11 Analizna kemija izbirno 272 14
Skupaj B   1666 86
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   750 30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   304 14
 D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   317 13
  Aktivno državljanstvo   35 2
 E – Odprti kurikulum
E Celostni razvoj osebnosti   35 2
  Uporabna kemija   60 3
  Jezik stroke   30 1
  Matematika v stroki   42 1
  Biotehnologija   44 3
Skupaj E   211 10
Poklicna matura (storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     253