Kemijski tehnik SSI

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 4 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: kemijski tehnik/kemijska tehnica
 • STOPNJA IZOBRAZBE: V.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

OPIS POKLICA:

Kemijski tehnik je lep in zanimiv poklic, ki zahteva poleg teoretičnega in strokovnega znanja tudi nekaj ročnih spretnosti, za katere niso potrebne posebne nadarjenosti, ker se jih lahko priučimo. Kemijski tehnik pomaga pri organizaciji in nadzoru kemijsko – tehnoloških proizvodnih procesov, zbira vzorce in izvaja kemijska merjenja. Dela v kemijskem laboratoriju, kjer izvaja analize in sinteze.

Pridobljeni strokovni naziv kemijski tehnik pokriva celo vrsto področij, zato so možnosti zaposlitve po končanem šolanju precej široke.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

Kemijski tehnik:

 • izvaja kemijske tehnološke procese,
 • nadzira mehansko in elektronsko vodene procese ter naprave,
 • skrbi za operativno in tehnološko pripravo proizvodnje,
 • zagotavlja potrebne elemente, surovine in embalažo za tehnološki proces,
 • upravlja predpisana medfazna analitska dela in nadzoruje kakovost,
 • sodeluje pri razvojnem in raziskovalnem delu,
 • dobro pozna tehnološke procese, surovine in uporabnost končnih kemijskih izdelkov.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje poklicne mature.

Program se zaključi  s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz kemije,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje izobraževanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje izobraževanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih (strojništvo, kemija, gradbeništvo, farmacija, biotehnologija, ekonomija, matematika, fizika, računalništvo).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Kemijski tehnik se lahko zaposli v panogah kemijske industrije, v proizvodnih procesih predelovalne kemijske industrije, proizvodnji barv in lakov, kozmetike, pralnih sredstev in čistil, lepil in najrazličnejših izdelkov iz plastike, v tekstilni industriji (barvarne), usnjarski industriji (strojenje usnja, obdelava usnja), celulozno-papirni, živilski, elektro, kovinski in farmacevtski industriji. Poleg najpogostejših delovnih področij, ki so vezana na proizvodnjo kemijskih izdelkov, se lahko zaposli tudi v komercialni službi, v skladišču in v carinski službi.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 2. in v 3. letniku, v vsakem po štiri tedne. Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Dijaki lahko opravljajo praktično usposabljanje tudi v tujini v okviru programa ERASMUS+.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • LEK d. d., Lendava
 • KRKA d. d., Ljutomer 
 • ILIRIJA d. o. o., Lendava
 • LEK VETERINA, d. o. o., Lipovci
 • ČISTILNA NAPRAVA LENDAVA d. o. o., Lendava
 • POMURSKE MLEKARNE d. d., Murska Sobota
 • MLINOPEK d. d., Murska Sobota
 • MUREXIN d. o. o., Puconci

 

Predmetnik kemijskega tehnika SSI

Utrinki

Videoposnetek predstavitve programa

 

Comments are closed.