Predmetnik ekonomskega tehnika SSI

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/ekonomski_tehnik_DV-2020/posebnidel.htm 

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 487 24
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 487 24
P3 Matematika obvezno 383 19
P4 Tuji jezik I obvezno 417 20
P5 Umetnost obvezno 68 3
P6 Zgodovina obvezno 102 5
P7 Geografija obvezno 68 3
P8 Sociologija obvezno 68 3
P9 Psihologija obvezno 68 3
P10 Kemija obvezno 105 5
P11 Biologija obvezno 105 5
P12 Športna vzgoja obvezno 340 14
Skupaj A   2698 128
 B – Strokovni moduli
M1 Poslovni projekti obvezno 238 12
M2 Poslovanje podjetij obvezno 272 13
M3 Ekonomika poslovanja obvezno 238 12
M4 Sodobno gospodarstvo obvezno 340 19
M6 Materialno knjigovodstvo izbirno 136 6
M8 Upravno administrativno poslovanje izbirno 136 6
M12 Finančno knjigovodstvo izbirno 102 5
Skupaj B   1462 73
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   748 30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   304 14
D – Interesne dejavnosti
 ID Interesne dejavnosti   352 14
AD Aktivno državljanstvo   35 2
E – Odprti kurikulum
E Odprti kurikulum   415 19
CRO Celostni razvoj osebnosti   35 2
KPB Komuniciranje in poslovni bonton   35 2
PIR Poslovna informatika z računstvom   120 4
FOM Finančno opismenjevanje mladih   31 2
JES Jezik stroke   33 2
GP Gospodarski potenciali okolja   130 5
UMAT Uporabna matematika   31 2
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     253

Comments are closed.