Predmetnik ekonomskega tehnika PTI

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/ekonomski_tehnik_dv/spl-del.htm

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 276 13
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 276 13
P3 Matematika obvezno 206 10
P4 Tuji jezik I obvezno 276 13
P5 Umetnost obvezno 30 2
P6 Zgodovina obvezno 40 2
P7 Geografija obvezno 40 2
P8 Sociologija obvezno 40 2
P10 Kemija obvezno 60 3
P11 Biologija obvezno 60 3
P12 Informatika obvezno 60 3
P13 Športna vzgoja obvezno 150 7
Skupaj A   1514 73
 B – Strokovni moduli
M1 Poslovanje in podjetništvo obvezno 102 5
M2 Projekti in poslovanje podjetij obvezno 160 6
M3 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja obvezno 229 9
M5 Materialno knjigovodstvo izbirno 136 6
M12 Finančno knjigovodstvo izbirno 102 5
Skupaj B   729 31
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   240 10
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   76 3
D – Interesne dejavnosti
 ID Interesne dejavnosti   96 4
E – Odprti kurikulum
E Odprti kurikulum   136 5
UIKT Uporabna informacijska komunikacijska tehnologija   68 2
GP Gospodarski potenciali okolja   68 3
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     120

Comments are closed.