Ekonomski tehnik PTI

EKONOMSKI TEHNIK PTI DV – SZAKISKOLAI PROGRAMOT KIEGÉSZÍTŐ PROGRAM KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 2 leti
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
 • STOPNJA IZOBRAZBE: V.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • prodajalec, administrator ali
 • je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • sestavlja uradno in poslovno korespondenco
 • nauči se osnov vodenja, poslovanja in veščin podjetništva
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • izpolnjuje računovodsko in ostalo dokumentacijo ter vodi evidence
 • uporablja strokovno terminologijo in komunicira v več jezikih

PREDMETNIK

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/Pti/ekonomski_tehnik_dv/spl-del.htm

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 276 13
P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 276 13
P3 Matematika obvezno 206 10
P4 Tuji jezik I obvezno 276 13
P5 Umetnost obvezno 30 2
P6 Zgodovina obvezno 40 2
P7 Geografija obvezno 40 2
P8 Sociologija obvezno 40 2
P10 Kemija obvezno 60 3
P11 Biologija obvezno 60 3
P12 Informatika obvezno 60 3
P13 Športna vzgoja obvezno 150 7
Skupaj A   1514 73
 B – Strokovni moduli
M1 Poslovanje in podjetništvo obvezno 102 5
M2 Projekti in poslovanje podjetij obvezno 160 6
M3 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja obvezno 229 9
M5 Materialno knjigovodstvo izbirno 136 6
M12 Finančno knjigovodstvo izbirno 102 5
Skupaj B   729 31
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   240 10
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom   76 3
D – Interesne dejavnosti
 ID Interesne dejavnosti   96 4
E – Odprti kurikulum
E Odprti kurikulum   136 5
UIKT Uporabna informacijska komunikacijska tehnologija   68 2
GP Gospodarski potenciali okolja   68 3
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     120
             

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje poklicne mature.

Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Ekonomski tehnik se lahko samozaposli ali zaposli tako v gospodarskih dejavnostih (bankah, poštah, zavarovalnicah, špediciji, carini in v podjetjih v komerciali, prodaji, nabavi, tajništvu, kadrovski službi, računovodstvu, recepciji itd.) kot tudi v negospodarskih dejavnostih (občinah, upravnih enotah in javnih zavodih).

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Ekonomski tehnik lahko nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov na splošni maturi, se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.