Avtoserviser

AVTOSERVISER DV

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: avtoserviser/avtoserviserka
 • Stopnja izobrazbe: IV.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev

 • prouči tehnološko dokumentacijo in tehnična navodila
 • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napake in okvare na vozilih ter z metodično preiskavo ugotovi njihove vzroke
 • izvaja servisna dela in popravila na motornih vozilih ter svetuje strankam
 • uporablja informacijsko tehnologijo in sodobne diagnostične naprave
 • pozna področja elektrotehnike in elektronike na vozilih
 • načrtuje in organizira lastno delo ter ustrezno komunicira s sodelavci in s strankami

Avtoserviser se lahko zaposli v avtomehaničnih, avtoelektričnih, avtokaroserijskih delavnicah, v proizvodnji vozil, v avtoservisih in na tehničnih pregledih vozil. Vedno večje pa je zanima tudi za svoje podjetje v obliki s.p.

Strokovni del izobraževanja

Dijaki med strokovnim delom izobraževanja v šoli spoznajo različne vsebine in osvojijo tipične veščine za delo v stroki. Elektrikarji se seznanijo s temeljnimi vsebinami elektrotehnike. Tako spoznajo:

 • osnovne zakonitosti v elektrotehniki
 • zgradbo in delovanje računalnika
 • pravila urejanja in priprave tehnične dokumentacije
 • različna programska orodja za pripravo tehnične dokumentacije, simulacijo električnih vezij in programiranje krmilnih naprav
 • materiale in tehnologije v elektrotehniki
 • delovanje električnih elementov, vezij in naprav
 • delovanje in uporabo merilnih instrumentov in merilnih metod
 • osnove digitalne tehnike
 • delovanje in uporabo programirljivih, krmilnih naprav
 • načine obdelave, prenosa in shranjevanja informacij
 • načrtovanje, pripravo in izvedbo električnih inštalacij
 • osnove delovanja električnih strojev

Praktični del izobraževanja in PUD

Praktični del izobraževanja poteka na dva načina:

 • s praktičnim poukom v šolskih delavnicah,
 • s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu – PUD.

Dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita. Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu se dijak:

 • lahko zaposli ali
 • nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju, ki traja dve leti in si pridobi naziv Strojni tehnik ali Elektrotehnik ali Avtoservisni tehnik in s tem V. stopnjo izobrazbe.

PREDMETNIK

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Madžarščina I , Madžarščina II obvezno 213 12
P3 Matematika obvezno 213 12
P4 Tuji jezik obvezno 164 9
P5 Umetnost obvezno 33 2
P6 Naravoslovje obvezno 132 6
P7 Družboslovje obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu obvezno 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu obvezno 66 3
M3 Elementi konstrukcij obvezno 66 3
M4 Organizacija in poslovanje obvezno 66 3
M5 Osnove motornih vozil obvezno 124 6
M6 Električni sistemi na vozilu obvezno 134 7
M7 Podvozja in prenosne naprave obvezno 198 10
M8 Pogonski motorji obvezno 198 10
M9 Diagnostika izbirno 134 7
M10 Karoserijska oprema z diagnostiko izbirno 134 7
M11 Gospodarska vozila izbirno 134 7
Skupaj B   1085 53
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   1292 53
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   174 8
Zaključni izpit

(izdelek oziroma storitev in zagovor)

  2
Skupaj kreditnih točk   189

Pojasnila k predmetniku

Izbirni strokovni moduli:

 • Madžarščina I: materni jezik – višja raven.
 • Madžarščina II: drugi jezik – nižja raven.

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak lahko izbere dva modula:

 • M6 in M7 ali
 • M8 in M9 ali
 • M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.