Administrator

ADMINISTRATOR DV – ADMINISZTRÁTOR

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: administrator/administratorka
 • Stopnja izobrazbe: IV.

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih
  predpisih.

NAJPOGOSTEJŠA DELA

 • opravlja pomožna pisarniška dela
 • sprejema in odpira pošto
 • izpolnjuje obrazce, vnaša podatke v ustrezne evidence
 • sprejema telefonske klice
 • obvlada strojepisje
 • komunicira v različnih jezikih

Predmetnik

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/SPI/administrator-dv/posebnidel.htm

Oznaka Programska enota: Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
 

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina Obvezno 213 12
P2 Madžarščina I, II Obvezno 213 12
P3 Matematika Obvezno 213 12
P4 Tuji jezik Obvezno 164 9
P5 Umetnost Obvezno  33 2
P6 Naravoslovje Obvezno  132 6
P7 Družboslovje Obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja Obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
 

B – Strokovni moduli

M1 Uporabna informacijsko komunikacijska tehnologija Obvezno 100  4
M2 Poslovanje in organizacija Obvezno 75  3
M3 Komuniciranje Obvezno 150  6
M4 Administrativno poslovanje Obvezno 180   8
M5 Upravni postopek Obvezno 180 8
M6 Strojepisje Obvezno 125 5
  IZBIRNI MODULI PO PROGRAMIH      
M7 Trženje v sodobnem podjetju Izbirno 48 3
Skupaj B   858 37
Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk   75 3
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom   1520 60
D – Interesne dejavnosti
 Interesne dejavnosti   160 6
E – Odprti kurikulum 
Odprti kurikulum   173 9
Celostni razvoj osebnosti   32 2
Poslovno računstvo   77 4
Pravo   64 3
Zaključni izpit     2
Skupaj kreditnih točk     180 KT

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IN NADALJEVANJE ŠOLANJA

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu se dijak:

 • lahko zaposli kot prodajalec ali
 • nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju, ki traja dve leti in si pridobi naziv Ekonomski tehnik in s tem V. stopnjo izobrazbe.

Administrator je lahko zaposlen v podjetjih, različnih organizacijah, na sodiščih, v upravnih enotah in občinah.

Comments are closed.