Adminisztrátor

ADMINISTRATOR DV – ADMINISZTRÁTOR

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: administrator/administratorka
 • Stopnja izobrazbe: IV.

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 •  nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih
  predpisih.

NAJPOGOSTEJŠA DELA

 • opravlja pomožna pisarniška dela
 • sprejema in odpira pošto
 • izpolnjuje obrazce, vnaša podatke v ustrezne evidence
 • sprejema telefonske klice
 • obvlada strojepisje
 • komunicira v različnih jezikih

Predmetnik: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/SPI/administrator-dv/posebnidel.htm

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IN NADALJEVANJE ŠOLANJA

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu se dijak:

 • lahko zaposli kot prodajalec ali
 • nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju, ki traja dve leti in si pridobi naziv Ekonomski tehnik in s tem V. stopnjo izobrazbe.

Administrator je lahko zaposlen v podjetjih, različnih organizacijah, na sodiščih, v upravnih enotah in občinah.

Comments are closed.