Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju se izvaja na dva načina: kot praktični pouk in kot praktično usposabljanje z delom. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcu v podjetju pa praktično usposabljanje z delom.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (kratica PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Je obvezen del izobraževalnega programa in ga morate uspešno opraviti vsi dijaki v določenem obsegu izobraževalnega programa, da lahko izobraževanje uspešno zaključite. Čeprav boste opravljali praktično usposabljanje v podjetju, ste še zmeraj tudi dijaki naše šole.

Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom (PUD) so:

 • pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela,
 • nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v prakso,
 • usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,
 • spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov,
 • spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov,
 • učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami,
 • razvijanje odgovornosti za lastno delo, za kakovost, potrebno v poklicnem delu, za upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

Od vas, dijakov na PUD, delodajalci najpogosteje pričakujejo:

 • komunikativnost z upoštevanjem pravil lepega vedenja po bontonu,
 • pripravljenost učiti se,
 • rednost, točnost in natančnost,
 • samoiniciativnost in podjetnost,
 • zmožnost sodelovanja v timu,
 • zmožnost učinkovite rabe časa, energije in materialov,
 • dovzetnost za uporabo sodobne tehnologije.

Comments are closed.