Kaj vse je potrebno vedeti pred odhodom na PUD?

Učna pogodba

Vaše pravice in obveznosti na PUD so določene z učno pogodbo. Učna pogodba je lahko:

  1. Individualna učna pogodba, če jo skleneta delodajalec in vi, kot dijak. Če ste še mladoletni, morajo privoliti vaši starši oziroma zakoniti zastopnik.
  2. Kolektivna učna pogodba, če jo skleneta šola in delodajalec za enega ali za več dijakov.

Sestavine učne pogodbe so določene s 36. členom Zakona o poklicnem izobraževanju (ZPSI-1).

Učna pogodba se lahko spremeni na pobudo vsake od pogodbenih strank, se sporazumno odpove ali prekine pod določenimi zakonskimi pogoji. (glej 44. člen ZPSI-1). Če bi prišlo do take namere, vas pred odločitvijo vabimo, da se poprej obvezno pogovorite na šoli z organizatorjem praktičnega izobraževanja. Njegov nasvet lahko prepreči kasnejše zaplete in pomaga pri nadaljnjih postopkih normaliziranja vašega izvajanja PUD.

Dolžnosti dijaka, navedene v učni pogodbi so:

  • redno izpolnjevanje svoje učne obveznosti,
  • redno obiskovanje pouka in drugih obveznih izobraževalnih oblik,
  • ravnanje po navodilih delodajalca in šole,
  • varovanje poslovnih tajnosti delodajalca,
  • ravnanje po predpisih iz varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja.

Pravica do zdravstvenega zavarovanja in varstvo pri delu

Pri praktičnem pouku, praktičnem usposabljanju z delom ter tudi na strokovnih ekskurzijah imate dijaki pravico do zdravstvenega zavarovanja kot učenci, v skladu z zakonom. Plačilo prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je obveza delodajalca, šola pa je plačnik prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Temeljna podlaga, da boste lahko uveljavljali pravice iz zdravstvenega zavarovanja je zagotovljeno osnovno zdravstveno zavarovanje. Kot šolajočemu se vam zagotavlja preko staršev oziroma zakonitega zastopnika.

Za čas opravljanja PUD pri delodajalcu je le ta dolžan oddati prijavo-odjavo Zavarovanja za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) ter poravnati mesečni strošek zavarovanja. V primeru odsotnosti in neopravljenih ur PUD-a se dogovorite z delodajalcem o nadomeščanju, šolo (organizatorja PUD) pa obvestite o predvidenem času in trajanju nadomeščanja, da se za ta čas ponovno sklene zavarovanje, sicer bi bil delodajalec v prekršku. Zavarovanje je namenjeno zagotavljanju zdravstvenega varstva delavcev ne pa morebitnih odškodnin v primeru nezgod pri delu. Prav za to priporočamo, da sklenete nezgodno zavarovanje.

Temeljne vsebine iz varnosti in zdravja pri delu boste spoznali v že šoli. Mentor v podjetju vas bo že prvi dan seznanil z vsemi ključnimi nevarnostmi, nujnimi varnostnimi ukrepi in opozoril na nevarnosti kar boste tudi podpisali. Potrdilo o seznanitvi s predpisi je del poročila PUD-a. Pomembno je, da brezpogojno upoštevate vsa dana navodila za zdravo in varno delo.

Veliko nam je do tega, da ohranite svoje zdravje in da ne pride do poškodb. Če iz zdravstvenih razlogov ne bi mogli opravljati nekaterih del, ali pa bi jih lahko opravljali le prilagojeno, boste informacijo o tem dali mentorju na podlagi zdravstvenih izvidov sistematskega pregleda. Sistematske preglede bomo za vas na šoli organizirali pred odhodom na PUD v prvem in zadnjem letniku izobraževanja. Drugih zdravstvenih pregledov za potrebe PUD ni potrebno opraviti.

O morebitnih vaših zdravstvenih omejitvah za opravljanje PUD prosimo, seznanite tudi organizatorko na šoli, da vam bo lahko v pomoč, ko boste to potrebovali.

Druge pravice

O drugih vaših pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, odloča delodajalec (79. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ZPSI-1).

O morebitni zahtevi za varstvo vaših pravic odloča komisija za varstvo pravic po 80. členu istega zakona.

Glede odmorov in počitkov, nočnega dela, opravičenih odsotnosti z dela, posebnega varstva mladine ter disciplinske in odškodninske odgovornosti, se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo delovna razmerja.

NAPOTITEV NA PUD IZ ŠOLE

Na PUD vas bomo napotili iz šole, v skladu s šolskim koledarjem. Vsa obvestila in podrobnejša navodila o PUD-u boste pred odhodom na PUD, prejeli pravočasno na šoli. Potrudili se bomo, da bodo informacije podane tako, da vam bodo dosegljive in jih boste razumeli. Potrudite se tudi vi, da kakšne pomembne informacije ne boste spregledali in da kasneje ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov. V primeru, da boste imeli posebnosti in dodatna vprašanja v zvezi s PUD-om, se vedno lahko obrnete na organizatorko PUD-a na šoli, ki vam bo pomagala razrešiti vaš problem v okviru danih možnosti.

VMESNI PREIZKUS

Če boste sklenili individualno učno pogodbo, opravite enkrat v času praktičnega usposabljanja z delom, praviloma v drugem letniku, vmesni preizkus. Z njim se preveri vaša praktična usposobljenost in kako vodite predpisano dokumentacijo. Organizacija vmesnega preizkusa je v domeni pristojne zbornice. O podrobnostih se boste dogovorili z mentorjem. Dijaki, za katere je šola sklenila kolektivno učno pogodbo, ne opravljajo vmesnega preizkusa.

Comments are closed.