Izvajanje PUD

Priporočamo vam, da natančno preberete vsebino programa praktičnega usposabljanja z delom, ki vam ga bo posredovala organizatorka na šoli in bo z njim seznanjen tudi vaš mentor. Premislite ob seznamu navedenih kompetenc (zmožnostih), katere od njih ste že bolj ali manj razvili in označite tiste, ki jih morate na PUD-u še razviti. Prepričani smo, da vam bo mentor na vašo pobudo rad omogočil tako delo, kjer si boste lahko pridobili manjkajoča znanja in utrjevali šibkeje razvite kompetence. Spremljajočo dokumentacijo, poročilo o delu, vaša razmišljanja in drugo lahko shranite v Mapo učnih dosežkov. Tako boste bolj načrtno in sistematično lahko spremljali uresničevanje svojega strokovnega napredka in začetek svojega kariernega razvoja.

SPREMLJANJE PUD-a

Mentor bo dosledno spremljal, beležil in poročal o poteku vašega PUD-a, o vašem napredovanju in tudi o morebitnih odstopanjih. Vaš napredek bo spremljal in preverjal s pregledovanjem vaših pisnih poročil o delu.

Pomembno je, da se boste držali dogovorov, upoštevali pravila, navodila in ravnali odgovorno.

Mentor bo dolžan poročati o:

 • prisotnosti na delu,
 • odnosu do dela (prizadevnost, samoiniciativnost, odgovornost, samostojnost, natančnost, točnost, doslednost, aktivnost),
 • kakovosti in obsegu vašega napredovanja pri delu,
 • odnosu do drugih (komuniciranje z nadrejenimi, s sodelavci, s strankami).

POROČILO O DELU

O poteku izvajanja PUD-a ste dolžni voditi dnevnik/poročilo. Skupek vseh dnevnikov/poročil bo vaš pisni izdelek praktičnega usposabljanja z delom in pomembna informacija o količini in kakovosti poteka tvojega dela.

SPI programi: Dnevnike vodite v elektronski obliki, jih po končanem praktičnem usposabljanju natisnete in v mapi z ostalimi pripadajočimi obrazci (potrdili) oddate organizatorki na šoli.

SSI in PTI programi: Poročilo vodite v elektronski obliki, po končanem praktičnem usposabljanju ga natisnjeno in vezano v spiralo ali lepljeno, oddate organizatorki na šoli. Poročilo mora vsebovati osnovne elemente:

 • Naslovna stran (naziv šole, naslov mape, letnik in naziv programa, naziv delodajalca, ime in priimek mentorja,vaše ime in priimek, kraj in čas opravljanja PUD).
 • Kazalo vsebine (naslovi delovnih učnih tem v časovnem zaporedju po oštevilčenih straneh).
 • Uvod (pričakovanja)
 • Kratka predstavitev delodajalca in podjetja ter področje vašega dela
 • Poročila o delu (kronološki prikaz dela na praktičnem usposabljanju z delom, naslov delovne teme in kratek opis tehnološkega postopka, izvedbe naloge, dokumentacije, oblike komuniciranja, pripomočki, orodja, stroji in naprave, materiali, zaščitna in varovalna obleka).
 • Priloge
 • Vire
 • Zaključek ali povzetek (povzemite vaša spoznanja, ključne ugotovitve s praktičnega usposabljanja z delom).

Pregled poročil vašemu mentorju omogoča sprotno povratno informacijo o kakovosti vašega in svojega dela. Zapisane morebitne strokovne napake na predlog mentorja ustrezno popravite.

Comments are closed.