NA-MA POTI


Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta NA-MA POTI poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Kratek opis operacije:

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.


Kratka predstavitev projekta, namen, cilji, glavne aktivnosti, pričakovani rezultati

Krovni cilj projekta

 • Razvijanje in preizkušanje pedagoških pristopov in strategij oz. prožnih oblik učenja, ki z vključevanjem novih tehnologij pripomorejo k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Cilji:

 • razvijanje in preizkušanje pedagoških pristopov in strategij,
 • interdisciplinarno reševanje problemov,
 • krepitev kritičnega mišljenja,
 • reševanje problemov z IKT,
 • povezovanje med strokovnimi delavci.

Vodja projekta

 • Helena Antolin Tibaut

Člani tima

 • Silvija Hajdinjak Prendl (ravnateljica)
 • Daniel Bernad
 • Alfred Feher
 • Sonja Šamu
 • Ildikó Kovač
 • Nives Kuhar
 • Natalija Pavošević Žoldoš
 • Sandra Sabo
 • Simona Šamu
 • Teodor Varga
 • Tibor Tomšič (namestnik ravnateljice)
 • Sandi Horvatič (laborant)

Ostali sodelujoči

 • vsi strokovni delavci šole
 • dijaki

Comments are closed.