Higher education for Roma – HEDROM

 • Akronim projekta: Hedrom
 • Trajanje: 18 mesecev, 01. 11. 2021
 • Vodilni partner:  Dvojezična srednja šola Lendava (Slovenija)
 • Preostali partnerji: Hrvaška
CILJI, KI JIH BOMO DOSEGLI Z AKTIVNOSTMI V PROJEKTU:

Na podlagi sekundarne raziskave dokumentacije obeh srednjih šol in fokusnih skupin z učitelji pripraviti izhodišča za spremembo programa usposabljanja, ki je nastal v okviru projekta GEM, financiranega iz programa Erasmus+ in je namenjen usposabljanju izobraževalcev odraslih, ki se pri svojem delu srečujejo s pripadniki Romske skupnosti. Opolnomočiti učitelje, ki poučujejo na srednjih šolah za delo z romskimi dijaki.

Preprečiti zgodnje opuščanje šolanja in neuspeh v procesu poklicnega in strokovnega izobraževanja pri pripadnikih romske skupnosti. Dvigniti izobrazbeno raven pripadnikov romske skupnosti in posledično vplivati na njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile.

REZULTATI/IZIDI, KI JIH BOMO URESNIČILI Z IZVAJANJEM AKTIVNOSTI:

Sekundarna raziskava, s katero bosta obe sodelujoči srednji šoli raziskali trend vpisa in osipa romskih dijakov v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Analiza težav, na katere naletijo učitelji, ki poučujejo romske dijake. Prilagoditev programa GEM potrebam učiteljev v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Učitelji v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja usposobljeni za delo s pripadniki romske skupnosti.

Pripravljena priporočila za delo z romskimi dijaki za druge poklicne in strokovne srednje šole, ki jih obiskujejo romski dijaki.

POVEZANOST CILJEV Z IZBRANIMI PREDNOSTNIMI PODROČJI:

S projektom HEDROM želimo izboljšati kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki naj bo vključujoče za vse dijake, ki ga obiskujejo ter posledično vplivati tudi na njihov uspeh na sekundarni stopnji izobraževanja, obenem pa strokovnemu osebju (učiteljih), ki se pri svojem delu srečujejo z romskimi dijaki dvigniti strokovne kompetence za delo z njimi, saj prav učitelji s svojim delom posredno najbolj vplivajo na kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja, s svojimi pedagoškimi in didaktičnimi pristopi pa naredijo izobraževanje privlačno tudi za dijake s slabšim učnim uspehom.

Aktivnosti:
 1. Sekundarna raziskava, katere namen je raziskati trende vpisa in osipa romskih učencev v srednjih šolah.
 2. Fokusne skupine z učitelji na temo težav pri poučevanju Romov.
 3. Primeri dobre prakse Romov, ki so uspešno zaključili srednješolsko izobraževanje.
 4. Prilagoditev GEM programa za srednješolske učitelje.
 5. Pilotno usposabljanje profesorjev v SLO.
 6. Pilotno usposabljanje profesorjev na HR.
 7. Priporočila za druge srednje šole.
Dokumenti

HEDROM – smernice

HEDROM – program usposabljanja 2023

HEDROM – Roma Stories

HEDROM – analiza 1

HEDROM – analiza 2

Comments are closed.