Mechatronikai tecnikum SzPKP

TEHNIK MEHATRONIKE PTI DV – MECHATRONIKAI TECHNIKUS

 • Čas trajanja izobraževanja: 2 leti
 • Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica
 • Stopnja izobrazbe: V.

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik, instalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik,
 • ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

NAJPOGOSTEJŠA DELA

 •  programiranje strojev, naprav in proizvodnih procesov
 • izvajanje montaže avtomatiziranih strojev in naprav
 • nadzor računalniško vodenih proizvodnih procesov
 • ugotavljanje in odpravljanje napak v avtomatiziranih in robotiziranih procesih
 • kontrola delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij
 • uporaba informacijsko-komunikacijskih orodij
 • skrb za kakovost in razvoj svojega dela in dela

PREDMETNIK

Oznaka Programske enote Obvezno /

izbirno

Skupno število

ur

Število kreditnih

točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 276 13
P2 Madžarščina I ali Madžarščina

II

obvezno 276 13
P3 Matematika obvezno 206 10
P4 Tuji jezik I obvezno 276 13
P5 Umetnost obvezno 30 2
P6 Zgodovina obvezno 40 2
P7 Geografija izbirno 40 2
P8 Sociologija izbirno 40 2
P10 Fizika obvezno 80 4
P11 Kemija obvezno 40 2
P12 Informatika obvezno 60 3
P13 Športna vzgoja obvezno 150 7
Skupaj A   1514 73
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško sporazumevanje obvezno 34 2
M2 Tehnološki procesi obvezno 35 2
M3 Mehatronika obvezno 272 11
M4 Informacijski sistemi obvezno 136 6
M5 Krmilno regulacijski sistemi obvezno 204 9
Skupaj B   681 30
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   300 12
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z

delom

  76 3
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   96 4
E – Odprti kurikulum
E Odprti kurikulum   136 6
  Projektno delo v stroki   66 3
  Osnove strojništva in

elektrotehnike

  70 3
Poklicna matura (storitev in zagovor)     4
Skupaj kreditnih točk     120

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

 Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošno izobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Tehnik mehatronike se lahko zaposli v industriji, predvsem pa v elektro, strojni in kovinski panogi. Opravlja delo v pisarni, v laboratoriju in v delavnici. Njegovo delo poteka pretežno v zaprtih in ogrevalnih prostorih. Lahko se zaposli tudi kot programer CNC-strojev, vzdrževalec procesnih linij, konstrukter, vzdrževalec, vzdrževalec energetik, izmenovodja v vzdrževanju, tehnolog, tehnolog orodjar, strojni tehnik, elektrotehnik elektronik, mehatronik operater …