Beiratkozás

Vpis v programe izrednega izobraževanja bo potekal na začetku septembra za tekoče šolsko leto.

Za vpis v izobraževalne programe potrebujete naslednjo dokumentacijo:

  • obrazec Prijava na vpis
  • originalna spričevala o dosedanjem izobraževanju (vključno s spričevalom o zaključeni osnovni šoli),
  • izpisek iz rojstne matične knjige,
  • kopijo poročnega lista (če se je spremenil priimek),
  • osebni dokument s sliko.

Ob vpisu je potrebno priložiti dokazilo o plačilu stroškov vpisnine.

Po svetovalnem razgovoru z vsakim udeležencem na začetku šolskega leta pripravimo osebni izobraževalni načrt, v katerem skupaj načrtujemo potek izobraževanja.

Na podlagi javnih listin o izobraževanju po javno veljavnih programih za pridobitev izobrazbe (spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu, indeks …) lahko udeležencu izobraževanja priznamo formalno pridobljeno primerljivo znanje. Lahko pa jih vključimo tudi v postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja, ki ga dokazujejo z raznimi dokazili o usposabljanju oz. izpopolnjevanju, certifikati, dokazili o pridobljenem znanju, potrdili delodajalcev o usposabljanju z delom ipd.

Če udeleženec ne želi nadaljevati šolanja, se lahko med letom izpiše. Do izpisa mora poravnati vse tekoče finančne obveznosti. To pomeni, da mora poravnati vse položnice, ki so že izstavljene.

Comments are closed.