Záróvizsga

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (3+2).

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v enem od izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja.


Zgradba zaključnega izpita

 

Zaključni izpit obsega izpit iz:

  • slovenščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom pisno in ustno,
  • zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Akti Ministrstva za šolstvo in šport:

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

  • Izpitni katalog za slovenščino in madžarščino
  • Izpitni katalog za zaključno delo (izdelek oziroma storitev z zagovorom) za ustrezen izobraževalni program

Pogoji za opravljanje zaključnega izpita

 

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.


Izpitni roki in prijava

 

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, podrobnejšo razporeditev opravljanja za posamezno šolo pa mora šolska komisija za zaključni izpit objaviti najkasneje do 31. decembra za tekoče šolsko leto.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Izobraževalni programi in izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Koledar zaključnega izpita 2019/20
Šolska komisija 2019/20
Časovnica za oddajo dokumentacije PUD in ZI 2020
Izbrane teme za ZI za šolsko leto 2019/20
Teme za 2. predmet ZI 2019/20


Kontakt

 

Predsednica ŠK ZI
Silvija Hajdinjak Prendl
(02) 574 25 11
silvija.hajdinjak-prendl@guest.arnes.si

Tajnica ŠK ZI
Lučka Bačič
(02) 574 25 17
lucka.bacic@guest.arnes.si