Záróvizsga

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (3+2).

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v enem od izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja.


Zgradba zaključnega izpita

Zaključni izpit obsega izpit iz:

  • slovenščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom pisno in ustno,
  • zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Akti Ministrstva za šolstvo in šport:

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

  • Izpitni katalog za slovenščino in madžarščino
  • Izpitni katalog za zaključno delo (izdelek oziroma storitev z zagovorom) za ustrezen izobraževalni program

Pogoji za opravljanje zaključnega izpita

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.


Izpitni roki in prijava

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, podrobnejšo razporeditev opravljanja za posamezno šolo pa mora šolska komisija za zaključni izpit objaviti najkasneje do 31. decembra za tekoče šolsko leto.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Izobraževalni programi in izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.


Kontakt

Predsednica ŠK ZI

Tajnica ŠK ZI

Comments are closed.