A bevándorló gyermekek bevonása (bekapcsolása)

Szlovénia területén mindig más kulturális háttérrel rendelkező emberek bevándorlásával szembesültünk. A globalizáció és az európai integrációs folyamatok növelik a bevándorlást. Manapság a bevándorlók beilleszkedését óvatosan és átfogóbb módon közelítjük meg, mint valaha.

A bevándorlók gyermekeinek sikeres integrálása érdekében az iskola nagyon fontos szerepet játszik, mivel hozzájárul az egyén sikeres személyes fejlődéséhez való egyenlő esélyek biztosításához, és hozzájárul az egyének munkájához, valamint az egyén társadalmi életéhez való integráláshoz, függetlenül a nemtől, a felekezeti hovatartozástól és a származástól.

A bevándorló gyermekek leggyakrabban nem rendelkeznek szlovén nyelvi ismeretekkel, vagy a szlovén nyelvtudásuk nem megfelelő, ami ennek következtében tanulási nehézségekhez vezethet. A nyelvhiány problémáinak sikeres leküzdése érdekében a minisztérium a bevándorlóknak több órányi szlovén órát biztosít. Ezzel az iskola arra ösztönzi a diákokat, hogy tanuljanak, és szlovén nyelven fejlesszék kommunikációs készségüket.

Amikor a bevándorló gyermekek beiratkoznak az iskolába (szlovén oktatási-nevelési rendszer), a bevándorló gyermekek jogi státusza kiegyenlítődik, illetve azonos az összes érintett gyermekével. Jogaikat különböző törvények és szabályrendeletek (előírások) szabályozzák.

Az oktatás a következő külföldiek (külföldi jelöltek) számára ingyenes:

  • jelöltek, akik uniós állampolgárok,
  • azok a jelöltek, akik olyan uniós államok állampolgárai, amelyekkel Szlovénia nemzetközi szerződést kötött,
  • más külföldiek pedig csak akkor, ha az egyik szülő Szlovéniában munkaviszonyban van.

Az iskola önállóan dönt a a bevándorló gyermekekkel folytatott munka szervezettségéről és a munka módjáról. Az iskola célja, hogy sikeresen integrálja az idegeneket a szlovén oktatási – nevelési rendszerbe, olyan stratégiákat és konkrét intézkedéseket alkalmazva, amelyek lehetővé teszik a bevándorló diákok számára a megfelelő tudás szintjének elérését. A bevándorló diákok számára biztosítva vannak jogaik a saját kulturális identitásuk megőrzéséhez.

Az iskolának biztosítania kell a diákok számára a jó fejlesztési lehetőséget, ezért fontos, hogy az iskola szorosan együttműködik a szülőkkel is. A tanároknak pedig folyamatosan ellenőrizniük kell a megtanult tananyag megértését különböző megközelítések és didaktikai eszközök segítségével. A tanárok arra ösztönzik a diákokat, hogy minden tevékenységnél (az anyanyelvet és a szlovén nyelvet) használják a nyelvet.

Az iskolai munka tartalma és módszere olyan értékeket foglal magába, mint az egyenlőség, a demokrácia, a szabadság, a barátság és a diákok multikulturális kompetenciáinak fejlesztése.

A kultúrák közötti oktatásban és a bevándorlók beilleszkedésében nagy figyelmet kell fordítani az interkulturális kompetenciák megszerzésére – a tudás négy pillérének építésére és megszilárdítására:

  • tanuljunk, hogy tudjunk;
  • tanuljunk, hogy tudjunk dolgozni;
  • tanuljunk, hogy tudjunk együtt élni és
  • tanuljunk, hogy tudjunk lenni.

A tanítás nyelve azon lényeges tényező, amely leginkább hozzájárul a hatékony kultúrák közötti oktatáshoz, természetesen figyelembe véve az anyanyelv szerepét. Hiszen a nyelvi sokszínűség és az interkulturalizmus leginkább hozzájárulnak a hatékony együttműködéshez, és az új életkörülmények közötti kreatív környezethez.

A bevándorló diákok számára az iskola egyéni munkatervet készít el belső individualizáció és differenciálási terv alapján, kiegészítő és pótórák segítségével stb., valamint a diákok között segítségnyújtási hálózatot fejleszt ki (kölcsönös segítségnyújtás).

Az iskolában a diáknak kijelölik azt a személyt, aki az ún. bizalmasa, gondnoka lesz, aki gondoskodik a szülők, az iskola és a helyi közösség közötti interakcióról. 


Kétnyelvűség

A kétnyelvű középiskola kétnyelvű oktatást tesz lehetővé, leginkább a kétnyelvű általános iskolát végző tanulók számára, és mindkét nyelven biztosítja a beiratkozott tanulóknak az oktatáshoz való jogát. A diákoknak biztosítva van a magyar nyelv nehézségi szintjének választási lehetősége (anyanyelvként, vagy a magyar nyelv mint második nyelveként a nemzetiségileg vegyesen lakott területen).

A szlovén és a magyar nyelv egyenlő tantárgyak és egyenértékű tanulási nyelvek. Az oktatás minden tantárgynál, kivéve a nyelvórákat, kétnyelvűen folyik, azaz szlovén és magyar nyelven. A diákoknak joga van az anyanyelvükön való részvételre az oktatásban és egyéb tevékenységekben. A tudás felmérésekor a diákok válaszai az összes tantárgynál a választott nyelv alapján vannak értékelve, kivétel a nyelveknél nem.

A gimnáziumban a diákok mind a négy évben két idegen nyelvet tanulnak. Az első idegen nyelv az általános iskolából (angol vagy német) folytatódik, a második idegen nyelv pedig lehet német, angol vagy spanyol. A szakközépiskolai képzési és a szakiskolai képzési programokban az idegen nyelv az általános iskolából folytatódik (angol vagy német).


Beiratkozási eljárás

Az eljárást az iskolában meghatalmazott személy végzi. Az eljárás az N formanyomtatvány kitöltésével kezdődik (az űrlapot a szülők és gyermekek töltik ki), valamint a benyújtott dokumentációval: eredeti bizonyítvány, a bizonyítvány fénymásolata, a teljes oktatás rövid kronológiai leírása, és a folyó évre történő beiratkozás. Az eljárás a határozat meghozatalával fejeződik be.

Az iskola a Belügyminisztériumnál az állampolgár számára elintézi a meghatározott egységes azonosító számot az oktatás céljára, és nyilvántartást vezet a középiskolában.


Forrás

Comments are closed.